Till dig som har beviljats forskningsbidrag

När du har beviljats forskningsbidrag från IFAU finns det vissa delar som ska genomföras före, under och efter projektet. Här är kan du läsa de olika stegen i det kontinuerliga arbetet under projektets olika faser.

1   När du beviljats bidrag - skriv en projektbeskrivning

När du har fått information om att du har beviljats forskningsanslag är det dags att skriva en projektbeskrivning. Inled projektbeskrivningen med det viktigaste, dvs projektets syfte. Ange även hur du ska göra, vilka data du (eventuellt) kommer att använda och vilken tidsperiod du studerar. Skriv in projektdeltagare med titel och e-postadresser. Eftersom beskrivningen kommer att publiceras på IFAU:s webbplats när projektet börjar bli färdigt (se nedan) är det bra om du skriver så enkelt som möjligt, så att även personer som inte är insatta i ämnet förstår vad projektet handlar om. Projektbeskrivning ska vara ungefär en halv A4-sida och skrivs på svenska. Använd IFAU:s mall för projektbeskrivning. Projektbeskrivningen skickas elektroniskt till ifau@ifau.uu.se.

2   Under arbetets gång – du tilldelas en redaktör

Alla projekt har en utsedd redaktör. När du har skickat in projektbeskrivningen till IFAU utses en ansvarig redaktör för ditt projekt. Hen kommer att ta kontakt med dig, informera dig om det du behöver veta och vara din kontaktperson under arbetets gång. Till det som är bra att veta hör exempelvis:

Forskningsrapporter och Working papers (WP)

 • Du som har forskningsmedel eller data från IFAU ska som huvudregel alltid skriva en forskningsrapport på svenska.
 • I normalfallet ska rapporten inte vara längre än 50 sidor i IFAU:s word-mall. Forskningsrapporter på svenska publiceras i IFAU:s rapportserie.
 • Målgruppen för de svenska rapporterna är, utöver andra forskare, särskilt beslutsfattare och tjänstemän, men även media och allmänhet. Det betyder att teori- och metodavsnitten i möjligaste mån ska framställas på ett sätt som gör dem lättillgängliga för en större del av målgruppen. Matematiska formler och ämnesspecifik terminologi bör undvikas. Teori och metod kan istället beskrivas med en populärvetenskaplig ansats.
 • Ofta väljer författarna att även skriva ett Working paper på engelska.
 • Målet med detta är vanligtvis att resultaten även ska kunna publiceras i en internationell vetenskaplig tidskrift. Working papers publiceras i IFAU:s WP-serie.
 • Rapport och WP från samma projekt publiceras vid samma tillfälle.
 • IFAU lämnar inte policyrekommendationer i sina publikationer.
 • Vi eftersträvar att publikationerna har en neutral och balanserad framställning, snarare än att de tydligt tar ställning i politiska frågor eller på andra sätt kan betraktas som direkta debattinlägg. Däremot ser vi gärna att policyrelevansen lyfts fram tydligt, inte minst i de svenska rapporterna.

Behöver du data?

Om du behöver data från IFAU ska du kontakta data@ifau.uu.se

3   När arbetet närmar sig sitt slut – seminarium och granskning

Seminarium vid IFAU

IFAU seminariebehandlar alla projekt som fått forskningsbidrag. Detta är ett led i IFAU:s kvalitetsgranskning. Seminarierna behandlar oftast pågående forskningsprojekt och fungerar främst som ett diskussionsforum. Seminarietiden uppgår till en timme och 15 minuter.

 • Du bokar själv, efter avstämning med projektets redaktör, tid för ditt seminarium genom att mejla seminarier@ifau.uu.se. Detta görs ca 3—6 månader i förväg.
 • Först nu, då projektet närmar sig sitt slut, publiceras projektbeskrivningen på IFAU:s webbplats. Du blir kontaktad av kommunikationsansvarig före publiceringen och har då möjlighet att revidera din ursprungliga projektbeskrivning.

Referee-granskning

När det finns en skriven slutrapport (rapport och/eller WP) skickar du den till projektets redaktör. Hen utser två granskare/”referees” som får i uppgift att läsa, granska och skriftligen kommentera rapporten. Detta tar ungefär en månad.

 • Slutrapporten revideras utifrån granskarnas kommentarer. När du tagit hänsyn till granskarnas kommentarer skickar du den reviderade versionen till projektets redaktör, tillsammans med ett följebrev som visar hur du har tagit hänsyn till synpunkterna från granskarna.
 • Redaktören gör därefter sin huvudsakliga läsning av slutrapporten, och lämnar eventuellt ytterligare synpunkter.
 • Om eller när IFAU beslutar att publicera en studie eller inte varierar
 • IFAU har rätt, men inte skyldighet, att publicera alla studier som har finansierats via våra forskningsmedel eller använder data från IFAU. Ibland väljer vi att inte publicera en studie, exempelvis om vi bedömer att publikationen inte passar in i IFAU:s publikationsserie. Oavsett om IFAU publicerar rapporten eller inte ska du som författare alltid hålla ett seminarium och skicka in en slutrapport.

4   Slutmanus och tryck av svensk rapport 

Vi har en svensk rapportmall och en engelsk mall för Working paper. För att få en uppfattning om hur våra publikationer brukar se ut rekommenderar vi att du tittar på tidigare publicerade rapporter och WP:n. Skriv den svenska rapporten i docx-mallen. Om du vill ha en annan mall för WP:t (LateX), kontakta oss.

Innan du lämnar ifrån dig manus vill vi att du kontrollerar en sista gång att du följt IFAU:s rapportmall. Det gäller framförallt den svenska rapporten som ska tryckas samt läggas ut på webben i en tillgänglig PDF. Titta gärna på vår checklista.

Pressmeddelande

Du skriver även ett förslag till pressmeddelande/meddelande som sammanfattar innehållet i din rapport. Förslaget skickas till kommunikationsansvarig Sara Martinson, som bearbetar texten tillsammans med dig.

Rapporten och pressmeddelandet skickas elektroniskt till dem som prenumererar på IFAU:s forskning, och publiceras även på ifau.se samt i sociala medier. I vissa fall görs även en längre sammanfattning kallad Rapporten i korthet. Kommunikationsansvarig gör i normalfallet ett utkast till den.

5   Efter projektets avslut – data arkiveras och vetenskapliga publicering

Efter publicering vid IFAU (eller beslut från IFAU om att inte publicera) har du som författare rätt att publicera materialet i andra sammanhang. Undantag från principen om att först publicera vid IFAU ska godkännas av ansvarig redaktör. I normalfallet sker alltså publicering av forskningen vid IFAU innan annan publicering.

Dataunderlag ska arkiveras

Om studien är baserad på en analys av någon form av datamaterial från IFAU ska analysdata arkiveras efter publicering. Med analysdata avses det dataunderlag utifrån vilket slutsatserna i rapporten har dragits. Även programkod (t.ex. do-filer i Stata) ska arkiveras. Mer information finns i ”Policy för forskningsdata” och ”Instruktion för arkivering av data”.

Om du skapar fler program, dokumentera i vilken ordning de ska användas och skriv redan från början vad du gör i programmet.

Vetenskapliga publiceringar vid sidan av IFAU (tex. akademiska tidskrifter)

Det finns inga krav på att studier som finansierats av IFAU:s vetenskapliga råd ska publiceras i andra vetenskapliga sammanhang utöver IFAU, men om du som författare har en ambition att göra detta och analysen baseras på datamaterial från IFAU kan projektet förbli öppet och arkiveringen kompletteras senare. I förekommande fall kommer du och IFAU:s GD överens om hur lång tid projektet ska förbli öppet och analysdata vara tillgängliga.

6   Övrig praktisk information

Kvartalsvis utbetalning av forskningsbidrag

Forskningsbidraget utbetalas kvartalsvis i förskott till det konto som angivits i ansökan om forskningsbidrag. För att allt ska fungera smidigt är det viktigt att du informerar IFAU om eventuella kompletterande betalningsreferenser som behövs i mottagarens betalningssystem.

Förlängd dispositionstid

Om du under projektets gång ser behov av att förlänga projekttiden kan du ansöka om förlängd dispositionstid. Kontakta i så fall ifau@ifau.uu.se för en diskussion om tidsram och förutsättningar för en förlängning.