Information till bidragssökande

1   Allmänna principer för tilldelning av forskningsbidrag

  • Projektet ska avse forskning som syftar till att utvärdera arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder, studier av arbetsmarknadens funktionssätt eller utvärdering av effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet.
  • Den forskning som stöds ska vara av hög vetenskaplig kvalitet och ha god potential att bidra till nytta i samhället genom en hög grad av policyrelevans.
  • Eftersom forskarna vid IFAU till övervägande del är nationalekonomer och statistiker ser vi gärna att även att forskare inom andra vetenskapliga discipliner ansöker om forskningsbidrag från IFAU.
  • Bidrag ges inte till honorar eller som tillägg till forskarens ordinarie lön.
  • Bidrag beviljas inte till projektledare som inte har fullgjort sina skyldigheter enligt tidigare överenskommelser gentemot IFAU.
  • Den sökande ska ha dokumenterad forskarkompetens inom området. Doktorander kan endast söka bidrag om en disputerad forskare är projektledare.

Ansökningarna bedöms av IFAU:s vetenskapliga råd som lämnar förslag till beslut om tilldelning av forskningsbidrag efter sedvanlig prövning av inkomna ansökningar. GD fattar det formella beslutet med utgångspunkt från det vetenskapliga rådets rekommendationer.

2  Bidrag söks senast 1 oktober

IFAU har ett fast ansökningstillfälle per år. Ansökan om forskningsbidrag ska vara inkommen till IFAU senast den 1 oktober. Ansökan görs både elektroniskt och via brev med undertecknat original, se nedan.

3  Hantering av ansökningshandlingar

De personuppgifter som anges på ansökan om forskningsbidrag används endast för IFAU:s hantering av forskningsmedel. Ansökan som beviljats forskningsbidrag kommer att bevaras. Samtliga ansökningar om forskningsbidrag diarieförs och laddas upp i myndighetens ärendehanteringssystem. För de som inte får bidrag gäller att e-posten och originalansökan gallras enligt IFAU:s dokumenthanteringsplan. P.g.a. tekniska begränsningar gallras dock inte uppladdade ansökningar ur ärendehanteringssystemet för närvarande.

4  Besked om tilldelning under december

IFAU:s vetenskapliga råd sammanträder under november för att lämna förslag till beslut avseende inkomna ansökningar. Alla sökande får skriftligt besked om tilldelade medel när beslutet blivit offentligt.

5  Ansök om bidrag via blanketten 

En projektansökan består av blanketten Ansökan om forskningsbidrag. Vi ser helst att du gör ansökan i word-mallen och att du sedan pdf:ar ansökan som ett sammanhållet dokument. Pdf-dokumentet behöver inte tillgänglighetsanpassas.

I blankettens bilaga (1) görs en beskrivning (under fasta rubriker) av projektets:

• Syfte och specifika frågeställningar samt mervärde och relation till tidigare forskning (max 5 000 tecken, ej medräknat mellanslag)

• Policyrelevans i relation till samhällets behov och IFAU:s uppdrag (max 1 500 tecken, ej medräknat mellanslag)

• Studiedesign, arbetsplan och genomförande (max 4 000 tecken, ej medräknat mellanslag)

• Etiska överväganden (max 2 000 tecken, ej medräknat mellanslag)
Kommentera projektets etiska aspekter, exempelvis om det finns någon problematik, krävs särskilda etiska hänsynstaganden, om ansökan ska bedömas av Etikprövningsmyndigheten eller redan har erhållit etiskt godkännande. Motivera varför projektet kräver alt. inte kräver etikprövning. Läs mer på Etikprövningsmyndighetens hemsida

• Budget, inklusive
 - tidsplan (medel kan sökas för ett eller två år, och de ekonomiska  behoven för varje år ska specificeras)
 - (uppskattad) lön, inklusive sociala avgifter för dem som ska avlönas av projektet
 - driftskostnader (tex anslag för resor, material och annan utrustning) samt
 - totalt sökt belopp, inklusive overhead-påslag.

Samtliga kostnader ska motiveras och möjligheter till eventuell samfinansiering ska redovisas. Det finns ingen teckenbegränsning för budgetunderaget.

I blankettens bilaga (2) görs en beskrivning av projektledarens och forskargruppens forskarkompetens och meriter av relevans för projektets genomförande. Detta anges under rubrikerna:

  • utbildning
  • arbetsliv
  • meriter och utmärkelser samt
  • publikationer

Det finns ingen begränsning av antal tecken i bilaga 2.

Ansök elektroniskt och via brev 

Hela projektansökan ska skickas som ett pdf-dokument till IFAU i elektronisk form via ifau@ifau.uu.se, senast den 1 oktober.

Du måste komplettera den elektroniska ansökan med en ansökan i original undertecknad av sökande och institutionsföreståndare. Originalet måste postas senast den 1 oktober. Vi behandlar inte ansökningar i avsaknad av ett underskrivet original.
Postadress: IFAU, Box 513, 751 20 Uppsala

6 Vetenskaplig slutrapport 

När ett beviljat projekt har avslutats ska projektledaren lämna en vetenskaplig slutrapport till IFAU. Rapporten bör inte överstiga 50 sidor. Huvudregeln är att rapporten publiceras på svenska i IFAU:s rapportserie. I de fall då det även finns en forskningsrapport på engelska publiceras resultaten i normalfallet även i IFAU:s working paper-serie. I normalfallet ska forskningen publiceras vid IFAU innan annan publicering, och undantag från principen om att först publicera vid IFAU ska godkännas av ansvarig redaktör vid IFAU.

IFAU har rätt, men ingen skyldighet, att publicera alla forskningsrapporter som projektet resulterar i.  Läs gärna mer om vår kvalitetssäkring och annan viktig information på sidan Till dig som fått bidrag.