Information till bidragssökande

1 Allmänna principer för tilldelning av forskningsbidrag

 • Projektet ska röra forskning som syftar till att utvärdera arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder, studier av arbetsmarknadens funktionssätt eller utvärdering av effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet.
 • Forskningen bör vara inriktad mot resultat som är relevanta för politiska överväganden.
 • Eftersom forskarna vid IFAU till övervägande del är nationalekonomer ser vi gärna att också forskare från andra discipliner ansöker om bidragen.
 • Bidrag ges ej till honorar eller som tillägg till forskarens ordinarie lön.
 • Bidrag beviljas ej till projektledare vilken ej fullgjort sina skyldigheter enligt tidigare överenskommelser gentemot IFAU.
 • Den sökande ska ha dokumenterad forskarkompetens inom området. Doktorander kan endast söka bidrag om en disputerad forskare är projektledare.

Ansökningarna sakkunnigbedöms av externa granskare och vid bedömning av dem sker rangordning utifrån vedertagna vetenskapliga kriterier som utarbetats av Vetenskapsrådet. IFAU:s vetenskapliga råd lämnar förslag till beslut om tilldelning av forskningsbidrag efter sedvanlig prövning av inkomna ansökningar. GD fattar det formella beslutet på det vetenskapliga rådets rekommendationer.

2 Bidrag söks senast 1 oktober

IFAU har ett fast ansökningstillfälle per år. Ansökan om forskningsbidrag ska vara inkommen till IFAU senast den 1 oktober.

IFAU lagrar namn och e-post på den sökande. Personuppgifter används endast för IFAU:s hantering av forskningsmedel. 

3 Besked om tilldelning under november

IFAU:s vetenskapliga råd sammanträder under november för att lämna förslag till beslut avseende inkomna ansökningar. Alla sökande får skriftligt besked om tilldelade medel när beslutet blivit offentligt.

4 Hur ansöker du om bidrag?

Projektansökan görs på blanketten om ansökan om forskningsbidrag  i pdf och word. Öppna PDF'en i Acrobat Reader så kan du fylla i formuläret  på skärmen för att sedan skicka enligt instruktioner nedan.
Observera att om projektet är längre än ett år måste du specificera de ekonomiska behoven för varje år.

Till blanketten ska två bilagor bifogas.

 • För det första:
  a) projektets syfte, allmänna upplägg, teoriram och metod samt relation till den övriga forskningen på området,
  b) forskarens kompetens och meriter för projektet och nuvarande anställning,
  c) resursbehov, motivering för kostnader och möjligheter för samfinansiering. Redovisa och motivera anslag för resor, material och övrig utrustning. Bilagan får inte överstiga 7 A4-sidor med dubbelt radavstånd
 • För det andra projektledarens meritförteckning inklusive förteckning över publicerade skrifter.

Projektansökan skickas både via e-post och i undertecknat original till IFAU.

 • Projektansökan skickas som ett (1) pdf-dokument till IFAU  via ifau@ifau.uu.se senast den 1 oktober.
 • En undertecknad utskrift postad senast den 1 oktober till IFAU. Vi behandlar inte ansökan som saknar underskrivet original.

Om du inte har möjlighet att ansöka elektroniskt via e-post kan du välja att bara skicka in projektansökan i pappersform. Sänd då samtliga handlingar i 16 sorterade exemplar, varav 1 underskrivet original. Dessa ska vara inkomna till oss senast den 1 oktober. Varje exemplar ska då innehålla ansökningsblankett och bilagor, färdiga att skickas vidare direkt till sakkunniga.

För praktiska frågor kring ansökan hänvisas till Åsa Landqvist
018-471 70 78, eller på asa.landqvist@ifau.uu.se.

För forskningsrelaterade frågor, kontakta Helena Holmlund, 018-471 60 51 eller helena.holmlund@ifau.uu.se

Vi återkommer till dig så fort vi kan, under kontorstid.

5 Slutrapport

Projektledaren ska när beviljat projekt är avslutat inkomma med en uppsats (vetenskaplig slutrapport), som ej bör överstiga 50 sidor. Huvudregeln är att rapporter som publiceras vid IFAU skrivs på engelska, och publiceras i IFAU:s Working paper-serie, samt sammanfattas på svenska för att ges ut i IFAU:s rapportserie. I normalfallet ska forskningen publiceras vid IFAU innan annan publicering.

IFAU har rätt, men ingen skyldighet, att publicera alla forskningsrapporter som projektet avkastar. Läs gärna mer om vår kvalitetssäkring och annan viktig information till dig som fått bidrag.