Information till bidragssökande

1   Allmänna principer för tilldelning av forskningsbidrag

  • Projektet ska avse forskning som syftar till att utvärdera arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder, studier av arbetsmarknadens funktionssätt eller utvärdering av effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet.
  • Den forskning som stöds ska vara av hög vetenskaplig kvalitet och ha god potential att bidra till nytta i samhället genom en hög grad av policyrelevans.
  • Eftersom forskarna vid IFAU till övervägande del är nationalekonomer och statistiker ser vi gärna att även att forskare inom andra vetenskapliga discipliner ansöker om forskningsbidrag från IFAU.
  • Bidrag ges inte till honorar eller som tillägg till forskarens ordinarie lön.
  • Bidrag beviljas inte till projektledare som inte har fullgjort sina skyldigheter enligt tidigare överenskommelser gentemot IFAU.
  • Den sökande ska ha dokumenterad forskarkompetens inom området. Doktorander kan endast söka bidrag om en disputerad forskare är projektledare.

Ansökningarna bedöms av IFAU:s vetenskapliga råd som lämnar förslag till beslut om tilldelning av forskningsbidrag efter sedvanlig prövning av inkomna ansökningar. GD fattar det formella beslutet med utgångspunkt från det vetenskapliga rådets rekommendationer.

2  Bidrag söks senast 1 oktober

IFAU har ett fast ansökningstillfälle per år. Ansökan om forskningsbidrag ska vara inkommen till IFAU senast den 1 oktober. Ansökan görs både elektroniskt och via brev med undertecknat original, se nedan.

3  Ansök om bidrag

Ansök via blanketten 

Mer information och blanketter hittar du under Ansökan

Ansök elektroniskt och via brev 

Hela projektansökan ska skickas som ett (1) pdf-dokument till IFAU i elektronisk form via ifau@ifau.uu.se, senast den 1 oktober.

Du kan själv välja om du vill fylla i bilaga 1 och 2 via mallarna (önskvärt), eller om du vill sammanfoga separata delar till en gemensam ansökan. Du måste alltid använda IFAU:s mall för den första delen av ansökan.

Du måste komplettera den elektroniska ansökan med en ansökan i original undertecknad av sökande och institutionsföreståndare. Originalet måste postas senast den 1 oktober. Vi behandlar inte ansökningar i avsaknad av ett underskrivet original. Postadress: IFAU, Box 513, 751 20 Uppsala

4  Hantering av ansökningshandlingar

De personuppgifter som anges på ansökan om forskningsbidrag används endast för IFAU:s hantering av forskningsmedel. Ansökan som beviljats forskningsbidrag kommer att bevaras. Samtliga ansökningar om forskningsbidrag diarieförs och laddas upp i myndighetens ärendehanteringssystem. För de som inte får bidrag gäller att e-posten och originalansökan gallras enligt IFAU:s dokumenthanteringsplan. P.g.a. tekniska begränsningar gallras dock inte uppladdade ansökningar ur ärendehanteringssystemet för närvarande.

5  Besked om tilldelning under december

IFAU:s vetenskapliga råd sammanträder under november för att lämna förslag till beslut avseende inkomna ansökningar. Alla sökande får skriftligt besked om tilldelade medel när beslutet blivit offentligt.

6 Vetenskaplig slutrapport 

När ett beviljat projekt har avslutats ska projektledaren lämna en vetenskaplig slutrapport till IFAU. Rapporten bör inte överstiga 50 sidor. Huvudregeln är att rapporten publiceras på svenska i IFAU:s rapportserie. I de fall då det även finns en forskningsrapport på engelska publiceras resultaten i normalfallet även i IFAU:s working paper-serie. I normalfallet ska forskningen publiceras vid IFAU innan annan publicering, och undantag från principen om att först publicera vid IFAU ska godkännas av ansvarig redaktör vid IFAU.

IFAU har rätt, men ingen skyldighet, att publicera alla forskningsrapporter som projektet resulterar i.  Läs gärna mer om vår kvalitetssäkring och annan viktig information på sidan Till dig som fått bidrag.