Ansökan

Hur ansöker man om bidrag?

En projektansökan ska bestå av tre delar:

    1. Blanketten Ansökan om forskningsbidrag i word  eller pdf-format. Spara ner mallarna på din dator innan du fyller i din ansökan. (Se instruktioner nedan för innehåll och antal tecken i blanketten)
    2. En bilaga (1) som ska innehålla en beskrivning (under fasta rubriker) av projektets:

• Syfte och specifika frågeställningar samt mervärde och relation till tidigare forskning (max 5 000 tecken)
• Policyrelevans i relation till samhällets behov och IFAU:s uppdrag (max 1 500 tecken)
• Studiedesign, arbetsplan och genomförande (max 4 000 tecken)
• Etiska överväganden (max 2 000 tecken)
Kommentera projektets etiska aspekter, exempelvis om det finns någon problematik, krävs särskilda etiska hänsynstaganden, om ansökan ska bedömas av Etikprövningsmyndigheten eller redan har erhållit etiskt godkännande. Motivera varför projektet kräver alternativt inte kräver etikprövning. Läs mer på Etikprövningsmyndighetens hemsida.

Blanksteg räknas inte in i antal tecken.

• Budget, inklusive
- tidsplan (medel kan sökas för ett eller två år, och de ekonomiska behoven för varje år ska specificeras)
- (uppskattad) lön, inklusive sociala avgifter för dem som ska avlönas av projektet
- driftskostnader (tex anslag för resor, material och annan utrustning) samt
- totalt sökt belopp, inklusive overhead-påslag.

Samtliga kostnader ska motiveras och möjligheter till eventuell samfinansiering ska redovisas. Det finns ingen begränsning av antal tecken i budgetunderlaget. 

3. En bilaga (2) som ska innehålla en beskrivning av projektledarens och forskargruppens forskarkompetens och meriter av relevans för projektets genomförande. Detta anges under rubrikerna:

- utbildning
- arbetsliv
- meriter och utmärkelser samt
- publikationer

 Det finns ingen teckenbegränsning i bilaga 2. 

Hela projektansökan ska skickas som ett pdf-dokument till IFAU i elektronisk form via ifau@ifau.uu.se, senast den 1 oktober.

Du kan själv välja om du vill fylla i bilaga 1 och 2 via mallarna, eller om du vill sammanfoga separata delar till en gemensam ansökan. Du måste alltid använda IFAU:s mall för den första delen av ansökan (Ansökan forskningsbidrag Word, eller Ansökan forskningsbidrag PDF)

Du måste komplettera den elektroniska ansökan med en ansökan i original undertecknad av sökande och institutionsföreståndare. Originalet måste postas senast den 1 oktober. Vi behandlar inte ansökningar i avsaknad av ett underskrivet original.
Postadress: IFAU, Box 513, 75120 Uppsala

 

Kontakt

För praktiska frågor kring ansökan hänvisas till Åsa Landqvist, 018-471 70 78, eller asa.landqvist@ifau.uu.se

För forskningsrelaterade frågor, kontakta Helena Holmlund, 018-471 60 51 eller helena.holmlund@ifau.uu.se