Forskningsdata

IFAU:s registerlag (Lag om behandling av personuppgifter vid IFAU) ger oss stöd för att hålla vissa uppgiftssamlingar, databaser, med personuppgifter för ett mer generellt syfte än att genomföra ett enda forskningsprojekt.

IFAU har tre typer av forskningsdata.

  • Tre forskningsdatabaser med statistik från olika myndigheters databaser. Statistiska centralbyrån administrerar utlämnandet till databaserna, vilka är underlag för en rad forskningsstudier.
  • Uppgifter som samlats in med samtycke direkt från ett urval av individer (respondenter) för ett forskningsprojekt. Det kan vara enkät- eller intervjumaterial.
  • Uppgifter från andra myndigheter för att kunna genomföra specifika forskningsprojekt.

Uppgifterna i databaserna och data från andra myndigheter är pseudonymiserade. Det betyder att de inte innehåller namn eller personnummer utan att data är slumpmässigt löpnummersatta oberoende av varandra.

Behandling av personuppgifter vid IFAU sker i regel inom ramen för ett forskningsprojekt. Projektdeltagarna får under projektets gång tillgång till en begränsad mängd data för specifika ändamål. Forskarna har alltså inte tillgång till allt datamaterial. Mer information finns i  IFAU:s integritetspolicy och policy för forskningsdata.

Tre forskningsdatabaser

IFAU:s data finns i tre olika forskningsdatabaser som täcker våra uppdrag: olika aspekter av arbetsmarknaden (IFAU-I), arbetsmarknadseffekter av socialförsäkring (IFAU-S) och utbildning (IFAU-U).

Alla tre databaser har demografiska uppgifter som ålder, familj, födelseland grupperat efter region, inkomster, löner, transfereringar och skatter samt grundläggande utbildning och yrke. De viktigaste leverantörerna av uppgifter till IFAU:s databaser är Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan  och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Dessutom har varje databas mer specifika uppgifter:

I IFAU-I finns individuppgifter om Arbetsförmedlingens olika insatser för arbetssökande. Dessutom finns uppgifter om ersättningar från arbetslöshetsförsäkringen samt information om en stor del av de företag som anställer på svensk arbetsmarknad. Databasen innehåller data från 15 års ålder.

IFAU-S innehåller uppgifter om Försäkringskassans utbetalningar och arbetslöshetsersättningar. Här finns också vissa uppgifter om hälsostatus då det är relaterat till socialförsäkringen.

IFAU-U innehåller uppgifter om vilka som deltar i utbildning, både barn och vuxna. Det finns vissa uppgifter om hur det gått (betyg) och hur studierna finansierats. Det finns också äldre uppgifter från inskrivningsprov (mönstring). Eleverna kan följas upp i vuxen ålder. IFAU-U innehåller därför uppgifter om samtliga svenskar oberoende av ålder.

Insamlade data via enkäter och intervjuer

I vissa projekt samlar IFAU in egna data via enkäter eller intervjuer. Uppgifterna samlas in med samtycke från respondenterna (d.v.s. de som besvarat frågorna). Innan respondenterna lämnar uppgifter får de information om personuppgiftsbehandlingen. Uppgifterna psedonymiseras när exempelvis namn eller adress inte längre är nödvändiga (t.ex. inte längre behövs för påminnelser).

Uppgifter från andra myndigheter

Ibland beställer IFAU uppgifter från andra myndigheter. Det görs inom ramen för specifika projekt. I allmänhet är datan  psedonymisierad och IFAU har inte tillgång till direkta personuppgifter (namn och personnummer). Kopplingen mellan personnummer och de slumpmässiga nummer som IFAU har bevaras hos den myndighet som lämnar ut data. Dessa data kan inte kopplas till IFAU:s tre databaser.

Överst till höger finns en lista över projekt som behandlar uppgifter som IFAU fått från andra myndigheter och där IFAU inte har möjlighet att informera respondenterna att data behandlas och förvaras hos IFAU. Sidan kommer med tiden att kompletteras med andra projekt.