Nyanländas upplevelser av mötet med Arbetsförmedlingen - utökad informationstext

Dnr: 207/2017

I det här projektet studerar vi nyanländas upplevelser av mötet med Arbetsförmedlingen under etableringstiden. Vilket förtroende för myndigheten finns bland de nyanlända och vad tycker de om den service och hjälp som de får? Varierar attityderna beroende på deltagarnas bakgrund, tid i landet, tid i etableringen och vilka insatser de tagit del av? Är attityderna mer positiva på vissa orter eller förmedlingskontor, och vad karaktärisera i så fall dessa? Skiljer sig attityderna jämfört med attityderna bland andra inskrivna vid Arbetsförmedlingen? Genom att studera frågor av den här typen vill vi bidra med insikter om hur etableringen fungerar.

Studien baseras på Arbetsförmedlingens enkätundersökningar med etableringsdeltagare 2015–2019 (Sökandeundersökningen etablering). Som jämförelsematerial använder vi också motsvarande enkätundersökningar som Arbetsförmedlingen under samma tidsperiod har genomfört med arbetssökande som inte deltar i etableringen (Sökandeundersökningen). Materialet kopplas dessutom på individnivå till registerstatistik från Arbetsförmedlingen. Det handlar exempelvis om bakgrundsegenskaper (kön, ålder, utbildning, födelseland etc.), arbetslöshetshistoria och vilka insatser personerna har deltagit i. Uppgifterna om de sökande räknas inte till ”särskilda kategorier av personuppgifter” enligt GDPR, vilket betyder att informationen inte är särskilt känslig.

Innan IFAU får tillgång till personuppgifterna pseudonymiseras också alla data genom att personnumren ersätts med särskilda löpnummer. Uppgifterna på IFAU innehåller därför inga identifierade uppgifter såsom namn eller personnummer. Vi använder olika statistiska metoder för att analysera data och redovisar resultaten som statistiska samband.

Kontaktperson: Josefin Häggblom