Om IFAU

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett statligt forskningsinstitut.

Vi forskar om arbetsmarknads-, utbildnings- och socialförsäkringsfrågor. IFAU:s särskilda kompetens är kvantitativa effektstudier baserade på registerdata.

IFAU:s vetenskapliga råd delar ut forskningsbidrag varje år i november.

Vår ambition är att skapa bästa möjliga kunskapsunderlag för den politik som direkt eller indirekt berör våra forskningsområden. Det sker både genom direkta utvärderingar av enskilda insatser, och genom att studera det större sammanhanget och förutsättningarna för utvecklingen inom de områden som IFAU:s uppdrag omfattar. Vi arbetar också med metodutveckling.

IFAU vill bidra med ny och värdefull kunskap. De flesta av våra forskningsprojekt är egeninitierade och väljs utifrån kunskapsläge, utvärderingsbarhet och frågans vikt. Ibland får vi även uppdrag från regeringen.

IFAU ger både ut svenska rapporter och working papers på engelska. 

De svenska rapporterna kan antingen sammanfatta ett working paper eller vara en egen produkt. Vi har både intern och extern granskning innan publicering. Varje rapport och working paper granskas av en extern och en intern forskare samt en redaktör. Varje forskningsprojekt ska också seminariebehandlas vid minst ett tillfälle.

Våra working papers ska hålla en vetenskaplig nivå motsvarande det internationella forskarsamhällets. Som regel skickas varje working paper till en vetenskaplig tidskrift. Vetenskaplig publicering används som en del av kvalitetssäkringen och bidar även till spridningen av resultat.

Vi har även en så kallad dissertation serie där de doktorander som är knutna till myndigheten publicerar sina avhandlingar.

IFAU lämnar inte förslag eller rekommendationer i rapporterna.

Till hjälp i vårt arbete har vi ett vetenskapligt råd som består av forskare från flera olika discipliner. Vi har en referensgrupp som består av arbetsmarknadens parter, ett antal andra myndigheter som arbetar inom våra forskningsområden samt representanter från Regeringskansliet.

IFAU grundades 1997 och ligger i Uppsala.