En breddad analys av välfärdssystemets betydelse för ett hållbart arbetsliv

Bidragsgivare 

Forte, ärendenummer 2023-00046

Bidragsperiod 

2023-2028

Syfte 

Programmet syftar till ny och policyrelevant kunskap om hur socialförsäkringarnas utformning påverkar individuella och samhälleliga utfall som är viktiga för att möjliggöra ett hållbart, inkluderande och hälsofrämjande arbetsliv i linje med målen i Agenda 2030. Programmet består av 14 forskningsprojekt som analyserar inkomstförsäkringar vid sjukdom, arbetslöshet och pension.

Programmets främsta styrka är att det breddar den analytiska ansatsen jämfört med de flesta tidigare studier i två avseenden samtidigt. För det första breddar vi omfattningen av utfall, genom att inte enbart studera sysselsättningseffekter utan också arbetsförhållanden, fattigdom, hälsa och välbefinnande – och inte enbart för individen i fråga utan även för dennes familj och för samhället i stort. För det andra tar vi fasta på att nivån på inkomstskyddet, såväl som de incitament som en individ ställs inför, i allt högre grad påverkas av dennes tillgång till kompletterande försäkringar och – för utrikes födda – av huruvida dennes ursprungsland har upprättat en samordning av social trygghet med Sverige. För att möjliggöra vår breda ansats kombinerar vi data från offentliga register och samverkande försäkringsaktörer med data om kompletterande försäkringar och socialförsäkringsavtal som vi själva samlar in. Analyserna består av både detaljerade beskrivningar och avancerade metoder för att belägga kausalitet.

Projektansvarig 

Lisa Laun 

Övriga deltagare 

Axel Cronert, Jan Sauermann, Jonas Cederlöf, Lutz Gschwind, Sebastian Butschek, Johannes Hagen, Pathric Hägglund, Per Johansson, Erica Lindahl, Hanna Mühlrad, Mårten Palme, Andrea Schneider, Anna Sjögren, Claes Stråth, Peter Skogman Thoursie, Olle Törnquist, Henning Ottmer, Ulrika Vikman

Kontakt

Lisa Laun - lisa.laun@ifau.uu.se

Projektansvarig

Lisa Laun