Rätt förutsättningar för sjukskrivning

Diarienummer: DNR 275/2023

Remisställare:

s.remissvar@regeringskansliet.se
s.sf@regeringskansliet.se 

Sammanfattning

IFAU har granskat utredningens förslag med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen.

  • IFAU tillstyrker utredningens förslag.

Diskussion

IFAU noterar att utredningen inte lämnar några förslag på författningsändringar. Förslagen kretsar i stället kring utvecklingsarbete hos hälso- och sjukvården och Försäkringskassan samt åtgärder för kompetensförsörjning inom det försäkringsmedicinska området.

IFAU anser att förslagens intentioner är goda och ser särskilt positivt på att utredningen lyfter fram arbetsgivarens betydelse för återgången i arbete (Høgelund m.fl. 2010; Koning and Lindeboom 2015; Kools och Koning 2019). IFAU vill också särskilt poängtera att utredningens bedömning att bedömningsteam inte bör införas som en regelmässig metod för att bedöma sjukskrivningsbehov är klok och evidensbaserad. Anderzén m.fl. (2008) har tidigare visat att ett sådant arbetssätt kan leda till längre sjukskrivningar.  

IFAU noterar slutligen att utredningen saknar ett resonemang om hur de föreslagna åtgärdernas potentiella effekter ska kunna utvärderas. IFAU bedömer att det kommer bli mycket svårt att isolera enskilda åtgärders betydelse eftersom utredningen föreslår ett stort paket av åtgärder som ska utföras mer eller mindre samtidigt. Möjligen finns det potential att låta vissa regioner vara föregångare när det gäller implementeringen av någon särskild åtgärd, t.ex. digitala intyg, för att möjliggöra en jämförelse mellan föregångsregionen och övriga regioner.       

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat. Lisa Laun och Olof Rosenqvist har varit föredragande.