Försörjningsstöd och familjers välfärd

Författare: Eva Mörk, Och Lillit Ottosson, Och Anna Sjögren, Och

Dnr: 208/2019

Syftet med projektet är att undersöka hur försörjningsstödets nivå påverkar vuxna och familjers välfärd. Hur påverkas de vuxnas sysselsättning, mottagande av försörjningsstöd, och disponibla inkomster samt skiljer det sig åt beroende på familjens sammansättning?  

Individer som bor i kommuner som på grund av reformer och domstolsbeslut 1993 ändrade normerna för försörjningsstöd jämförs med individer i andra kommuner som inte ändrade normerna vid samma tillfälle.

För att definiera nivån i försörjningsstödet kommer i projektet insamlade uppgifter om de kommunala normerna användas, tillsammans med aggregerade uppgifter om nivån på ekonomiskt bistånd för olika hushållstyper. Arbetsmarknadsutfall, inkomstuppgifter och bakgrundsinformation om individers utbildningsnivå, härkomst och familjeförhållanden för 18­58-åringar bosatta i Sverige under åren 1990-1995 bygger på registeruppgifter.