Förslag om karenstak och högriskskydd

Diarienummer: DNR 27/2024

Remisställare:

Socialdepartementet
s.sf@regeringskansliet.se
peter.wollberg@regeringskansliet.se

IFAU har läst arbetsgruppens föreslagna ändringar med utgångspunkt i vårt uppdrag att utvärdera åtgärder inom socialförsäkringsområdet och vår ambition att leverera bra kunskapsunderlag baserade på forskning.

Sammanfattning

  • IFAU tillstyrker förslagen.

Diskussion

IFAU håller med om att det är svårt att hitta något enkelt och heltäckande sätt att differentiera ett karensavdrag utifrån yrke och nära mänskliga kontaktytor. Till argumentationen i promemorian kan tilläggas att antalet och typen av kontaktytor förmodligen förändras över tid, vilket gör det svårt att utforma ett regelverk utifrån dessa premisser.

IFAU delar arbetsgruppens bedömning att förslagen om en mer generös begränsningsregel i form av ett karenstak skulle minska inkomstbortfallet för grupper med hög korttidssjukfrånvaro, och att dessa grupper också sammanfaller med de grupper som har många mänskliga kontaktytor i sitt arbete. Generösare begränsningsregler kan därför antas vara en träffsäker åtgärd.

IFAU har inte några invändningar mot övriga föreslagna förändringar. De förefaller vara befogade.

 

I detta ärende har vikarierande generaldirektören Martin Söderström beslutat. Erica Lindahl har varit föredragande.