IFAU:s utvärderingar ska utgöra beslutsunderlag och en god kunskapsskälla för beslutsfattare, tjänstemän och andra samhällsintresserade. I en utvärdering av hur t.ex. deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program påverkar en individs möjligheter till arbete måste vi på något sätt besvara frågan om hur situationen hade varit om individen inte hade deltagit. Att hitta en jämförelsegrupp som representerar detta ställer stora krav på de metoder som används för att genomföra utvärderingarna.

Vårt arbete på detta område handlar dels om att utveckla statistiska metoder för att analysera information som redan har samlats in, dels om att genomföra försök och införa åtgärder på ett sätt som gör utvärdering möjlig. Ett område där vi har varit särskilt aktiva kring statistiska metoder är så kallad överlevnadsanalys där man studerar vad som styr hur lång tid en individ t.ex. är arbetslös eller sjukfrånvarande.

Genom ett nära samarbete med andra aktörer verkar vi också för att samla in data och genomföra olika typer av försök i syfte att på ett så säkert sätt som möjligt kunna studera vilka effekter olika typer av reformer och åtgärder har.