De långsiktiga kostnaderna av att förlora jobbet

Författare: Jonas Cederlöf, Och

Sammanfattning av Rapport 2024:2

Denna rapport undersöker de ekonomiska konsekvenserna av att bli uppsagd och förlora sitt jobb. Tidigare forskning har visat att personer som sägs upp drabbas av betydande ekonomiska förluster, och att dessa verkar bestå genom hela arbetslivet. Dessa slutsatser baseras dock främst på studier av arbetstagare som förlorat sina jobb i storskaliga (mass)uppsägningar och konkurser. Genom att utnyttja variation i sannolikheten för uppsägning sprungen ur turordnings-reglerna (sist in – först ut) visar jag att långvariga ekonomiska förluster endast uppstår hos de som förlorar sina jobb i stora uppsägningar. De som sägs upp i mindre varsel verkar däremot återhämta sig relativt väl på arbetsmarknaden. Vidare analys indikerar att stora uppsägningar, i jämförelse med mindre, leder till längre perioder av arbetslöshet och högre sannolikhet att lämna arbetskraften. Sannolikt beror detta på att de större uppsägningarna har en direkt påverkan på den lokala arbetsmarknaden som helhet.