Att bedöma undervisningskvalitet för barns utveckling och lärande i förskolan - Dimensioner av att mäta kvalitet utifrån ett dynamiskt systemperspektiv

Författare: Sofia Frankenberg, Och

Sammanfattning av Rapport 2023:15

Syftet med denna rapport är att presentera ett ramverk för att bedöma undervis­ningskvalitet för barns utveckling och lärande i förskolan med särskilt fokus på stöttat lärande. Frågan om bedömning är aktuell i både forskning och pågående förskoledebatt mot bakgrund av utmaningar vad gäller att erbjuda alla barn en likvärdig utbildning i förskolan. Studien tar sin utgångspunkt i ett forskningspro­jekt om stöttat lärande och utvecklingen av the Early Childhood Scaffolding Scale (ECSS). Den teoretiska utgångspunkten tas i det så kallade relationella ut­vecklingssystemperspektivet som synliggör undervisning i form av lärprocesser mellan barn och pedagoger i riktning mot olika former av utvecklings- och lä­randeinnehåll. Potentialen vad gäller ECSS som bedömningsverktyg diskuteras i relation till ett ramverk för holistisk bedömning av utbildnings- och undervis­ningskvalitet. Ramverket synliggör olika dimensioner för bedömning så som: 1) målsättningen med bedömningen, 2) vem som genomför bedömningen, 3) for­men av bedömning, 4) vem som bedöms, 5) innehållet i bedömningen, 6) tids­mässiga dimensioner och slutligen 7) statiska kontra dynamiska bedömningar av det fenomen som mäts. För att fånga komplexiteten i förskolans utbildnings- och undervisningsuppdrag behöver ett fokus på didaktiska lärprocesser kompletteras med bedömningar av vilka effekter dessa har på olika barn i termer av lärande, utveckling och välbefinnande både på kort och lång sikt. Kunskap om bedöm­ning av undervisningskvalitet och hur den kan stärkas hos pedagoger och lärare i förskolan kan potentiellt bidra till att öka likvärdigheten i förskolans undervis­ning. Mer tillämpad praktiknära forskning med utgångspunkt i ett multidimens­ionellt perspektiv på bedömning erbjuder betydande möjligheter till kunskap som kan bidra till en mer likvärdig förskola för alla barn.