EU-kommissionens förslag till gemensamma bestämmelser för en rad fonder

Diarienummer: DNR 131/2018

Remisställare:

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

YTTRANDE RÖRANDE Bilaga 1: Gemensamma indikatorer för allmänt stöd från ESF+ -delen inom ramen för delad förvaltning

IFAU har, som deltagare i ESF:s Övervakningskommitté, medverkat till att personnummer på deltagarna i ESF-stödda projekt ska samlas in, vilket möjlig­gör uttag av registerinformation om deltagarna. Denna möjlighet innebär såväl högre tillförlitlighet hos den aktuella informationen, som lägre bortfall och redu­cerad uppgiftslämnarbörda.

Mot denna bakgrund är IFAU:s övergripande synpunkt att man vid insamling av ytterligare indikatorer i möjligaste mån ska inhämta dessa i form av registerdata. Därutöver har IFAU följande synpunkter på de olika kategorierna av gemensamma indikatorer, numrerade i. – ix.:

1. Gemensamma outputindikatorer som rör insatser för enskilda personer

1.a) Gemensamma outputindikatorer för deltagare

i. Vad som avses med långtidsarbetslösa kan skilja sig mellan länder. Vid sammanställningar av outputindikatorer för flera länder bör de ingående länderna därför ange sina respektive definitioner av långtidsarbetslösa.

ii. Anställda och egenföretagare bör redovisas separat, ej sammanslagna. Skälet är att både mekanismerna ifråga om övergång till arbete och arbetsvillkoren skiljer sig mellan de två kategorierna.

1b) Andra gemensamma indikatorer

iii. Med undantag av ”tredjelandsmedborgare” gäller för samtliga de indikatorer som listas under 1b) att de motsvarande begreppen kan definieras på flera olika sätt. Man behöver därför komma överens om vilka definitioner som ska tillämpas.

2. Gemensamma indikatorer för enheter

iv. Vilka verksamheter som bedrivs inom offentlig resp. privat sektor skiljer sig mellan länder. Uppgifter om antalet offentliga förvaltningar eller offentliga tjänster som får stöd bör därför kompletteras med information om vilka typer av verksamheter det rör sig om – i de enklaste fallet åtminstone verksam­heternas namn.

v. Att tal om kooperativa företag och sociala företag kan vara problematiskt eftersom det ofta rör sig om verksamheter som inte är organiserade i form av företag utan, exempelvis, som stiftelser eller intresseföreningar. Det är därför mer naturligt att tala om kooperativa och sociala organisationer och att redo­visa antalet sådana separat från antalet mikro, små-, samt medelstora företag. 

3. Gemensamma omedelbara resultatindikatorer för deltagare

IFAU förutsätter att det här rör sig om antalsuppgifter, även om detta inte uttrycks explicit.

vi. ”Deltagare som erhåller en kvalifikation efter avslutad åtgärd” bör förtydligas till ”Deltagare som erhåller en formell kvalifikation efter avslutad åtgärd”.

vii. ”Deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, efter avslutad åtgärd”, bör redovisas uppdelat på anställda och egenföretagare, jfr pkt ii.

4. Gemensamma långsiktiga resultatindikatorer för deltagare

viii. ”Deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd”, bör redovisas uppdelat på anställda och egenföretagare, jfr pkt ii.

ix. För indikatorn ”Deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation, sex månader efter avslutad åtgärd”, är det viktigt att definiera vad som avses med förbättrad arbetsmarknadssituation eftersom detta är långtifrån självklart.

 

I detta ärende har generaldirektören Olof Åslund beslutat. Ställföreträdande generaldirektören Erik Mellander har varit föredragande.