Utvärdering av försöksverksamheten med utbildning utan timplan

Författare: Matthew Lindquist, Och Karin Edmark, Och Iman Dadgar, Och

Dnr: 169/2019

Projektets syfte är att undersöka effekter av försöksverksamheten med utbildning utan timplan som genomfördes vid cirka 900 grundskolor i början av 2000-talet. Försöket tillät skolorna att frångå den nationella timplanens uppdelning i tid per ämne, i förhoppningen att detta skulle leda till en bättre skola genom t ex ämnesövergripande undervisning.

Det här projektet undersöker för det första hur försöket påverkade eleverna, genom att följa deras betyg, testresultat och senare utbildning. Utvecklingen hos eleverna i de deltagande skolorna jämförs med densamma bland eleverna i skolor som inte deltog i försöket, i en så kallad skillnader-i-skillnader-analys (Difference-in-differences). Projektet undersöker också om det finns skillnader mellan hur elevgrupper med olika socio-ekonomisk bakgrund påverkades.

Undersökningen genomförs med ett registerdatamaterial över elever som omfattar tidsperioden 1990–2016.