Lönebildning och arbetslöshet

Lönebildningen påverkar arbetslösheten på lång och kort sikt. Lönen är ”priset” arbetsgivare betalar för sin arbetskraft och är av stor betydelse för vilken mängd arbetskraft som arbetsgivarna efterfrågar. Hur lönebildningen fungerar har också betydelse för i vilken utsträckning störningar i ekonomin får långvariga effekter på arbetslösheten.

Institutionella förändringar, till exempel i arbetsmarknadspolitikens utformning, har effekter på lönebildningen. Kunskap om dessa samband är avgörande för att förstå den långsiktiga arbetslösheten, konjunktursvängningarnas genomslag på arbetsmarknaden och olika gruppers skilda inkomster och sysselsättning.

Lönespridning

Vi studerar också lönespridningen, d.v.s. skillnaderna mellan dem som har högst och lägst lön. Kunskap om hur löneskillnaderna ser ut och vad som påverkar dem är viktig. Lönespridningen leder till att individer kan konsumera olika mycket, men påverkar också arbetsmarknaden genom att den styr incitament för vidareutbildning samt geografisk och yrkesmässig rörlighet.

Forskningen behandlar också hur de svenska lönesättningsinstitutionerna fungerar, och hur detta har förändrats över tiden. Centrala frågor berör utvecklingen av förklaringsfaktorer bakom lönespridningen och hur lönerna för olika grupper av anställda påverkas när företagens villkor och situationen på de lokala arbetsmarknaderna förändras.

Nya rapporter

Sök igenom alla rapporter.

Alla rapporter

Nya working papers

Sök igenom alla working papers.

Alla working papers