Förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster

Diarienummer: DNR 109/2021

Remisställare:

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

  • IFAU är tveksamt till den föreslagna förstärkningen av skattereduktionen för förvärvsinkomster
  • IFAU har inga starka åsikter om fastställd eller beskattningsbar inkomst ska ligga till grund för skattereduktionen

I ett remissvar på den promemoria som föregick införandet av skattereduktionen menade IFAU att åtgärden är en tveksam skattepolitisk prioritering (dnr 106/2020). Samma överväganden kan göras vad gäller den nu föreslagna förstärkningen, och vi hänvisar därför till det tidigare remissvaret.

Ur incitamentssynvinkel är effekten av den föreslagna reformen högst begränsad, även om den statsfinansiella kostnaden uppgår till 2,12 miljarder kronor. Att öka låginkomsttagares arbetsutbud via generella skattesänkningar är dyrt – 7,2 miljoner skattebetalare får i och med förslaget en något lägre skatt.

IFAU har inga starka åsikter om fastställd förvärvsinkomst ska ligga till grund för skattereduktionen, istället för som idag då beskattningsbar inkomst är grunden. Däremot konstaterar vi att det saknas en principiell motivering till varför det är angeläget att just denna skattereduktion inte ska vara beroende av ålder, medan grundavdrag, jobbskatteavdrag och arbetsgivaravgifter skiljer sig för individer över och under 65 år.

Vi har inga synpunkter på promemorians konsekvensanalys, som är välgjord och informativ.

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat. Håkan Selin har varit föredragande.