Förslag om höjd jämförelseränta för ränteförmån

Diarienummer: DNR 77/2023

Remisställare:

Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se   

Sammanfattning

IFAU tillstyrker förslaget i promemorian.

Diskussion

Alla typer av ersättningar för arbete – oavsett om de är kontanta eller in natura – bör i möjligaste mån beskattas likformigt. Det är särskilt angeläget i ett skattesystem som det svenska, där marginalskatten på höga arbetsinkomster är betydande. Om vissa löneförmåner beskattas lågt i förhållande till förmånsvärdet ligger det i farans riktning att mixen av löner och löneförmåner snedvrids på ett samhällsekonomiskt olyckligt sätt. Den effektiva beskattningen av ersättningar i olika branscher – som i olika grad har möjlighet att ge löneförmåner – riskerar också bli skev. För att likformighetsprincipen ska frångås krävs starka argument, som vi inte kan se föreligger här.

IFAU delar därför de bedömningar som regeringen gör i promemorian. De tekniska övervägandena framstår som rimliga.

IFAU noterar också att det statistiska underlaget om ränteförmåner dessvärre är tunt, bland annat därför att arbetsgivare sedan 2019 inte behöver ange i kontrolluppgifterna att de lämnar en ränteförmån.

 

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat. Håkan Selin har varit föredragande.