Konkurrensutsättning av offentlig verksamhet innebär ofta att privata företag får möjlighet att erbjuda tjänster som tidigare bara har erbjudits av den offentliga sektorn. Det kan även införas konkurrens inom den offentliga sektorn.

Inom arbetsmarknadspolitiken finns en rad privata utförare och kompletterande aktörer. På utbildningsområdet har det fria skolvalet medfört konkurrens mellan friskolor och kommunala skolor samt mellan kommunala skolor. Inom socialtjänsten ger privata utförare anbud på olika typer av rehabiliterings- och aktiveringsinsatser.

Effekterna av konkurrensutsättning

En viktig fråga för forskningen är hur konkurrensutsättning påverkar kostnader och kvalitet. Teoretiska modeller visar att ökad konkurrens kan leda till ett större utbud som sänker priset och medför att tjänster av låg kvalitet inte efterfrågas, men att det inte är säkert att det blir så. Effekterna beror både på förhållandena före konkurrensutsättningen och på hur konkurrensutsättningen genomförs. Konkurrensutsättning kan också ha indirekta effekter. Exempelvis kan lönerna i en hel sektor påverkas även om bara delar av sektorn konkurrensutsätts.

Empiriska studier på området baseras ofta på reformer som införts som försök, genomförts stegvis eller påverkat vissa regioner mer än andra. Resultaten från sådana analyser pekar inte i en tydlig riktning.

Remissvar