Rusta och matcha - Vad händer hos privata leverantörer av arbetsmarknadsinsatser?

Sammanfattning av Rapport 2024:9

I Rusta och matcha anordnar leverantörer fristående från Arbetsförmedlingen arbetsmarknadspolitiska insatser för många arbetssökande som har stora svårigheter att få ett jobb på egen hand. I den här rapporten kartlägger vi Rusta och matcha utifrån en omfattande enkät med ett stort antal deltagare. Vi studerar leverantörsvalet, innehållet i insatserna och deltagarnas uppfattningar om hur tjänsten fungerar. Den övergripande bilden utifrån deltagarnas perspektiv är att Rusta och matcha fungerar relativt väl. Över två tredjedelar menar att mängden möten är lagom, att insatserna är anpassade efter deras behov och att motivationen och kunskaperna om att söka jobb har ökat. Däremot är det ca en tredjedel av deltagarna som inte har möten med handledarna i den utsträckning de har rätt till. De organiserade aktiviteterna i tjänsten uppgår till ca 6 timmar i veckan. Vi hittar bara små skillnader i svar mellan arbetssökande som befinner sig i tjänstens olika nivåer, däremot finns en hel del större variationer mellan olika deltagargrupper som i vissa aspekter kan betraktas som problematiska.