Arbetssökande nöjda med de privata handledarnas stöd

Arbetslösa som får hjälp av handledare från fristående privata leverantörer i tjänsten Rusta och matcha tycker att aktiviteten fungerar relativt väl och är nöjda med det stöd de får, visar en ny studie från IFAU.

Publicerades: 17 april 2024

Den som är arbetslös och varit inskriven på Arbetsförmedlingen en längre tid kan genom tjänsten Rusta och matcha välja en leverantör för att få stöd att hitta ett jobb eller börja en utbildning.

Deltagarna uppger i en enkät att de haft handledningssamtal, skrivit CV, fått hjälp med att hitta jobb samt fått information om arbetsmarknaden och om olika utbildningar. De organiserade aktiviteterna uppges vanligtvis ha tagit 2–5 timmar per vecka och jobbsökandet ungefär 12,5 timmar.

De flesta mötte sin handledare åtminstone varannan vecka, men runt en tredjedel hade inte möten i den omfattning som de ska ha enligt regelverket.

– I vissa fall är kontakterna mellan arbetssökande och handledare inte så täta som man tänkte sig när tjänsten utformades, säger Kristina Sibbmark som är en av flera rapportförfattare.

Många nöjda med innehåll och omfattning

De flesta är nöjda med insatsen – aktiviteterna är anpassade efter behoven, motivationen att söka jobb har ökat, kunskaperna om arbetsmarknaden har ökat och ungefär 70 procent menar att mängden möten med handledaren är lagom. Valet av leverantör har också fungerat bra för de allra flesta.

Personer med lägre utbildning och de som är födda utanför Norden får mest stöd och de är också nöjdast. Högutbildade och arbetssökande som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga får mindre hjälp än andra och de är också mer kritiska till tjänsten.

– Högutbildade och funktionsnedsatta har sämre erfarenheter av insatserna än andra deltagare, menar Martin Lundin.

Kvinnor deltar i genomsnitt i mindre utsträckning i organiserade aktiviteter inom Rusta och matcha än vad män gör.

Arbetssökande som har svårare att få jobb får inte mer hjälp

Deltagare som står olika långt från arbetsmarknaden enligt de AI-modeller som styr anvisningen till tjänsten får enligt enkäten ungefär lika mycket stöd.

– Arbetssökande som har svårare att få jobb får inte mer hjälp än andra, trots att leverantörerna får en högre ersättning för dem, säger Martin Söderström.

Studien bygger på enkätsvar

Ungefär 17 000 arbetssökande som deltog i Rusta och matcha under september 2022 har besvarat en enkät. Enkätsvaren har kompletterats med registerdata från Arbetsförmedlingen.

Kontakt

IFAU-rapporten 2024:9 ”Rusta och matcha. Vad händer hos privata leverantörer av arbetsmarknadsinsatser?” är skriven av Martin Lundin, Kristina Sibbmark och Martins Söderström vid IFAU. För mer information kontakta martin.lundin@ifau.uu.se, kristina.sibbmark@ifau.uu.se eller martin.soderstrom@ifau.uu.se.