Svenska friskolors etableringsbeslut

Författare: Karin Edmark, Och

Sammanfattning av Rapport 2018:18

Den här rapporten undersöker hur fristående lågstadieskolors etableringsbeslut samvarierar med mått på lokala karakteristiska, genom att studera friskolor som öppnade efter friskolereformen 1992. Resultaten visar att det är högre sannolikhet att friskolor öppnar i områden där en stor del av elevunderlaget har högutbildade föräldrar och där befolkningstätheten är hög. Det är vidare lägre sannolikhet att friskolor etableras i områden där en stor del av eleverna har svenskfödda föräldrar. Ovanstående resultat ges för en rad alternativa geografiska områdesdefinitioner, som används för att undersöka om de skattade sambanden påverkas av den geografiska aggregeringsnivån. Resultaten överensstämmer också med vad med vad tidigare liknande undersökningar funnit.