Ökade möjligheter till omställningsstudiestöd för personer inom bristyrken

Diarienummer: DNR 12/2024

Remisställare:

u.remissvar@regeringskansliet.se 
anders.borgstrom@regeringskansliet.se 

IFAU har läst promemorian med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. Vi har utifrån det följande synpunkter:

Ökade möjligheter till omställningsstudiestöd

  • IFAU avstyrker förslaget att omställningsstudiestödet ska ges även till personer inom bristyrken.

Personer som befinner sig inom bristyrken är inte i behov av vidareutbildning för att stärka sin position på arbetsmarknaden. Att ge omställningsstudiestöd till dem strider därför mot syftet med stödet och förefaller inte vara ett effektivt utnyttjande av samhällets resurser.

I detta ärende har vikarierande generaldirektören Martin Söderström beslutat. Björn Öckert har varit föredragande.