Fortsatt separata tak för rot- och rutavdragen

Diarienummer: DNR 102/2024

Remisställare:

Finansdepartementet
fi.remissvar@regerinskansliet.se 
elin.sedin@regeringskansliet.se 

Sammanfattning

  • IFAU ställer sig på ett principiellt plan positivt till att separera taken för rut- och rotavdragen.

Diskussion

Rut- och rotavdragen uppvisar onekligen vissa gemensamma drag, men bör ändå fylla olika funktioner i skattesystemet. Rutavdraget är främst ett sätt att motverka den höga skattekil som annars uppstår mellan att städa själv och att köpa städtjänster på marknaden. Rotavdraget, å sin sida, omfattar mer specialiserade reparations- och renoveringstjänster, som inte alla med enkelhet kan utföra själva.

Som IFAU påpekat i flera tidigare remissvar, se senast IFAU (2024), är det önskvärt att koppla rotavdraget till läget i den konjunkturkänsliga byggsektorn. Det bör vara möjligt att, på kort varsel, flexibelt anpassa subventionsgrad och tak till relevanta indikatorer. En sådan flexibilitet uppnås rimligtvis på bästa sätt om de två taken separeras. Vidare går det att argumentera för att separata tak gör systemet enklare att förstå ur den enskilde skattebetalarens perspektiv. 

Den principiella frågan huruvida det ska finnas ett gemensamt tak eller ej för de två avdragen ska inte blandas samman med frågan om avdragens sammantagna generositet. Det går givetvis att ha låga separata tak och höga tak som beror på varandra, och vice versa.

Regeringens förslag innebär att den sammantagna generositeten ökar, eftersom det sammanlagda taket lyfts från 75 000 kronor till 125 000 kronor per skattebetalare. Den maximala skattereduktionen kommer inte kunna utnyttjas av alla, till det krävs en månadsinkomst på cirka 54 500 kronor (eller en partner att dela rot-arbetskostnaden med). Fenomenet uppstår eftersom skatten på förvärvsinkomster inte kan understiga noll. Det finns anledning att noggrant följa upp de fördelningspolitiska konsekvenserna av dessa regler.

 

I detta ärende har vik. generaldirektören Martin Söderström beslutat. Håkan Selin har varit föredragande.

 

Referens

IFAU (2024) ”Tillfälligt höjt tak för rotavdraget”. Remissvar den 15 januari 2024, Dnr 246/2023.