Skolverkets förslag till ändring av förordningen (SKOLFS 2018:15) om läroplan för förskolan

Diarienummer: DNR 76/2024

Remisställare:

Skolverket
Registrator@skolverket.se 

IFAU har läst Skolverkets föreslagna ändringar i förskolans läroplan med utgångspunkt i vårt uppdrag att utvärdera åtgärder inom utbildningsväsendet och vår ambition att leverera bra kunskapsunderlag baserade på forskning.

  • IFAU tillstyrker förslagen.

IFAU håller med om att det är rimligt att ta bort kravet på att digitala lärverktyg måste användas i förskolan, eftersom det saknas trovärdiga empiriska belägg för att digitala lärverktyg gynnar förskolebarns utveckling och lärande i jämförelse med andra arbetssätt och lärverktyg. Det framstår därför som bättre att förskollärare, som ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen, också har i uppgift att värdera och välja lämpliga arbetssätt och lärvertyg. 

IFAU har inte heller några invändningar mot övriga föreslagna förändringar i läroplanen. De förefaller vara befogade.

 

I detta ärende har vikarierande generaldirektören Martin Söderström beslutat. Caroline Hall och Martin Lundin har varit föredragande.