Växla yrke som vuxen, SOU 2024:16

Diarienummer: DNR 62/2024

Remisställare:

Utbildningsdepartementet
u.remissvar@regeringskansliet.se

IFAU har läst remissen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen.

En ny yrkesskola för vuxna (avsnitt 3)

IFAU ser positivt på ambitionen att öka möjligheterna till yrkesutbildning på gymnasial nivå för vissa grupper, även om det inte framstår som helt klarlagt hur stor andel av sökande till yrkesutbildning på Komvux som idag inte får en utbildningsplats. IFAU är även positivt till den föreslagna tydligare kopplingen mellan yrkesutbildning för vuxna och arbetslivets behov av kompetens, men kan inte bedöma om inrättandet av en ny skolform är det mest effektiva sättet att möta befintliga kompetensbehov.

Yrkesutbildning inom Komvux (avsnitt 4, 5 och 7)

IFAU delar utredningens uppfattning att elever ska kunna mottas och antas till en sammanhållen yrkesutbildning på Komvux.

IFAU är positivt till förslaget om ett mer långsiktigt och flexibelt statsbidrag för yrkesutbildning på Komvux. Detsamma gäller förslaget om möjlighet till extra tilldelning av statsbidrag till kommuner med plötsligt uppkomna behov av utbildning.

Prövning inom Komvux och gymnasieskolan (avsnitt 11)

IFAU uppfattar samtliga förslag rörande prövning som rimliga.

Utvärdering och uppföljning (avsnitt 12)

IFAU delar utredningens uppfattning att nya reformer inom vuxenutbildning på gymnasial nivå bör följas upp och utvärderas. Det är i detta sammanhang viktigt att utrullningen av reformerna, inklusive den föreslagna pilotverksamheten med Yrkesskola, sker på ett sätt som möjliggör effektutvärdering.

För att i framtiden ha möjlighet att beräkna hur ofta urval till utbildning sker vore det fördelaktigt att, utöver information om deltagande, samla in information om ansökningar. Sådan information kan även potentiellt användas i utvärderingssyfte.

I detta ärende har vik. generaldirektören Martin Söderström beslutat. Sara Roman har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också Sara Martinson deltagit.