Förslag om sänkt ersättningsnivå för expertskatt

Diarienummer: DNR 99/2024

Remisställare:

Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se

Sammanfattning

  • IFAU avstyrker förslaget.

Diskussion

Det finns goda argument som talar för att ha särskilda expertskatteregler, vilket IFAU konstaterat i tidigare remissvar (Dnr 78/2023, 107/2020). Ett stort problem vad gäller de svenska expertskattereglerna är emellertid att kunskaperna om hur de fungerar i förhållande till sina syften är grunda.

Vi välkomnar därför att regeringen tillsatt en särskild utredare som bland annat ska ”utvärdera om expertskattereglerna har fått den effekt som avsågs vid införandet” (dir 2023:81). Det ingår vidare i utredarens uppdrag att ”analysera om lönenivån enligt beloppsregeln bör sänkas och om lönenivån bör vara differentierad, och då ta hänsyn till att löneläget kan skilja sig åt mellan olika yrkeskategorier”.

Det är olyckligt att föregå den utredning som ska presenteras senast den 15 januari 2025 och redan nu föreslå ändringar i beloppsregeln. Ur IFAU:s synvinkel är kunskapsunderlaget för närvarande för tunt.

 

I detta ärende har vik. generaldirektören Martin Söderström beslutat. Håkan Selin har varit föredragande.