Socialförsäkringsavtal och migranters tillgång till socialförsäkringar

Bi- och multilterala socialförsäkringsavtal (SSA) bidrar med att förbättra migranters tillgång till det offentliga välfärdssystemet. Över tid har antalet länder som Sverige har ett SSA med ökat, från 6 avtal år 1960 till 43 avtal 2020. Samtidigt har andelen utlandsfödda som kommer från ett land som Sverige har ett avtal med minskat över tid, från 73 till 43 procent, vilket framförallt beror på många nyanlända kommer från länder utan SSA. Det finns idag lite forskning om dessa socialförsäkringsavtal och dess effekter och inverkan på individer och familjer.

I detta fokusområde kommer vi adressera denna lucka i forskningen genom att studera dels orsaker till etablering av SSA, dels effekter på sysselsättning, hälsa, välbefinnande och beteenden på arbetsmarknaden. 

Medverkande

Axel Cronert, Lisa Laun, Henning Ottmer.