Om programmet

Socialförsäkringarna är en viktig del av välfärdsstaten. Försäkringarnas utformning spelar stor roll för enskildas trygghet vid oväntade händelser så som sjukdom och arbetslöshet, men påverkar även individers incitament för att delta på arbetsmarknaden. Hur socialförsäkringarna fungerar är på så vis inte bara viktigt för enskilda individer utan har konsekvenser för familjemedlemmar och samhället i stort genom effekter på ojämlikhet, omställning och ekonomisk tillväxt.

I Sverige har vi en lång tradition av kollektivavtalade och fackliga försäkringar som utöver socialförsäkringarna tryggar inkomsten för individer. Trots att dessa har kommit att bli allt viktigare för individers inkomsttrygghet brukar det vara den offentligt finansierade socialförsäkringen som är i fokus inom forskningen och den offentliga debatten. I takt med ökad migration har också bi- eller multilaterala avtal som stärker migranters tillgång till det offentliga välfärdssystemet kommit att få en ökad betydelse. Hur kommer dessa kompletterande försäkringar att påverka inkomsttrygghet, incitament och välbefinnande för individer och samhället?

Det här forskningsprogrammet syftar till att skapa ny och policyrelevant kunskap om hur utformningen av socialförsäkringarna påverkar individuella och samhälleliga utfall som är viktiga för att möjliggöra ett hållbart, inkluderande och hälsofrämjande arbetsliv. I 14 forskningsprojekt kommer vi att bredda den analytiska ansatsen i framför allt två avseenden. För det första breddar vi omfattningen av utfall, genom att inte enbart studera sysselsättningseffekter utan också arbetsförhållanden, fattigdom, hälsa och välbefinnande – och inte enbart för individen i fråga utan även för dennes familj och för samhället i stort. För det andra kommer vi ta fasta på att nivån i inkomstskyddet och de incitament som individer ställs inför påverkas av tillgången till kompletterande försäkringar - och för utrikesfödda - av bi- och multilaterala avtal.

Programmet kommer genomföras genom att kombinera data från offentliga register med data vi själva samlar in om de kompletterande försäkringarna och socialförsäkringsavtalen. Insamlingsarbetet kommer att resultera i två nya databaser på IFAU där vi dels kommer sammanställa villkoren i de kollektivavtalade och fackliga försäkringarna, dels koppla samman individdata med utbetalningar och kvalificering till försäkringarna. Läs gärna mer om vårt insamlingsarbete: Ny databas över kompletterande ersättningar

De kompletterande försäkringarna spelar en stor och viktig roll på den svenska arbetsmarknaden och för enskildas totala inkomsttrygghet. Vi hoppas därför att programmet också kan hjälpa till att synliggöra dessa försäkringar för såväl beslutsfattare som allmänheten i stort.

Forskningsprogrammet finansieras av forskningsstöd från Forte. Läs mer om våra externfinansierade projekt: Externfinansierad forskning