Arbetsförmedlarna och deras arbetsmarknad

Summary of Rapport 2018:9

Arbetsförmedlarna har en central roll inom arbetsmarknadspolitiken och studier har visat att de har betydelse för de arbetssökandes jobbchanser. Kunskapen om Arbetsförmedlingens kompetens­för­sörjning och vilka som jobbar som arbetsför­medlare är dock begränsad. I den här rapporten kartlägger vi därför arbets­förmedlarna och deras arbetsmarknad 2003–2016, och relaterar utvecklingen till liknande yrken. Vi finner att antalet arbetsförmedlare har ökat kraftigt, från drygt 5 000 år 2008 till drygt 9 000 år 2016. Andelen arbetsförmedlare med efter­gymnasial utbildning och andelen utrikes födda har ökat betydligt mer än för jämförelsegruppen. Den genomsnittliga personalomsättningen för arbetsför­med­lare är på ungefär samma nivå som för jämförelsegruppen. Ungefär 10 procent av nyanställda arbetsförmedlare avslutar sin anställning inom ett år, och det är i större utsträckning personer med ur arbetsmarknads­perspektiv konkurrens­kraftiga egenskaper som slutar som arbetsförmedlare. Var tredje nyanställd arbetsförmedlare var arbetslös vid anställningstidpunkten, och var sjätte nyanställd hade varit arbetslös längre än sex månader. Dessa andelar är betydligt högre än för jämförelsegruppen. Vi finner inga indikationer på att arbets­förmedlarnas arbetsmarknad, mätt som jobbflöden till och från olika sektorer och branscher, på något påtagligt sätt förändrats över tid.