Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
  • Remissvar 2017-03-21, dnr 12/2017

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1)

I detta ärende har generaldirektören Olof Åslund beslutat. I den slutliga handläggningen har också Kristina Sibbmark deltagit.

Slutbetänkandet av Parlamentariska landsbygdskommittén föreslår inrättandet av utbildningscentra för högre utbildning, och att IFAU ges i uppdrag att följa upp och utvärdera verksamheten. IFAU är av nedanstående skäl negativt till ett sådant upplägg:

Styrmodellen för IFAU bygger på löpande dialog och prioriteringar och att antalet direkta uppdrag hålls nere. Att göra avsteg från modellen och prioritera just denna satsning genom ett långsiktigt direkt uppdrag framstår inte som uppenbart motiverat relativt andra behov.

2. Universitetskanslersämbetet har med all sannolikhet bättre förutsättningar att genomföra uppföljningar och anpassa dessa till övriga uppföljningar av högre utbildning.

3. Utvärdering förutsätter möjligheter att trovärdigt studera effekter av satsningen. Sådana möjligheter kan följa av en medveten implementering av reformen eller av faktorer som i efterhand visar sig ge möjligheter att identifiera jämförbara grupper. IFAU kan om så önskas bidra med synpunkter inför genomförandet, men det är med tanke på förslagets karaktär svårt att i förväg avgöra om en effektutvärdering kan genomföras.


Publicerad av:

Monica Fällgren

Senast uppdaterad:

2017-03-22