Information till dig som har beviljats forskningsbidrag

Gör en projektbeskrivning

Börja med att skriva en projektbeskrivning på svenska. Använd IFAU:s mall för projektbeskrivning och skicka den elektroniskt till ifau@ifau.uu.se. Den ska publiceras på IFAU:s webbplats så tänk på att skriva enkelt så att även personer som inte är insatta i ämnet förstår. Projektbeskrivningen ska vara ungefär en halv A4-sida.

Det viktigaste först: vad är syftet och hur genomförs projektet. Skriv också vilka eventuella data du tänker använda och vilken tidsperiod du studerar. Skriv in projektdeltagare med titel och e-postadresser. 

När publiceringsdatum närmar sig publicerar vi den på vår webbplats.

Kvartalsvis utbetalning av forskningsbidrag

Forskningsbidraget utbetalas kvartalsvis i förskott till det konto som angivits i ansökan om forskningsbidrag.

Behöver du data?

Om du behöver data från IFAU kontakta Patrik Lind, dataansvarig.  

Använd rapportmallarna!

Använd IFAU:s särskilda "rapportmallar" när du skriver våra rapporter. Vi har en svensk rapportmall och en engelsk rapportmall för Working paper. I instruktionen anpassad för IFAU:s publikationsmallar får du hjälp med vissa handgrepp. 

Seminarium vid IFAU

IFAU seminariebehandlar alla projekt som fått forskningsbidrag. Vår seminarieansvarige kommer att kontakta dig när det är dags att hålla ett seminarium. Då seminarierna oftast behandlar pågående forskningsprojekt fungerar de främst som ett diskussionsforum. Seminarietiden på en timme och 30 minuter är beräknad att inkludera ca en timmes presentation och 30 minuters diskussion.

Redaktör och referee-granskning

Varje projekt har en ansvarig redaktör på IFAU. När du är färdig med rapporten skickar du manuset till redaktören. Innan rapporten publiceras granskas den av en extern och intern referee som utses av IFAU. Därefter reviderar du rapporten igen utifrån lämnade kommentarer.

I normalfallet publicering vid IFAU först

I normalfallet sker publicering av forskningen vid IFAU innan annan publicering. 

Innan utgivning kontrollerar ansvarige redaktören tillsammans med IFAU:s kommunikatörer att nödvändiga korrigeringar är gjorda samt att layout överensstämmer med tillämpbar rapportmall. I "checklista innan publicering av rapporter" kan du kontrollera så att du har följt våra skriv- och layout-regler.

Huvudresultaten sammanfattas i ett meddelande som publiceras samtidigt med rapporten. Instruktion/tips om hur du ska skriva meddelandet finns i IFAU:s "Press- och meddelandepolicy".

Dataunderlag ska arkiveras

Många av IFAU:s forskningsrapporter är baserade på analys av data. Lämna analysdata efter publicering för att möjliggöra granskning av IFAU:s rapporter. Med analysdata menas dataunderlag utifrån vilket slutsatserna i den aktuella rapporten har dragits. Spara även program (t.ex. do-filer i Stata) där analysdata tas fram. Om du skapar fler program, dokumentera i vilken ordning de ska användas och skriv redan från början vad du gör i programmet.

Mer information finns i "Policy för forskningsdata" och "Instruktion för arkivering av data".