Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
  • Remissvar 2018-05-03, dnr 105/2017

Utbildningsdepartementet
Forskningspolitiska enheten

Utkast lagrådsremissen Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

IFAU:s yttrande avser regeringens bedömning av under vilka omständigheter den rättsliga grunden forskning av allmänt intresse (artikel 6.1 e) ska kunna tillämpas för behandling av personuppgifter.

Regeringens bedömning är att:
"Det bör inte införas en bestämmelse i lag där det anges att forskning av allmänt intresse får utföras av statliga myndigheter, kommuner och landsting, andra juridiska personer och enskilda näringsidkare." (s. 40)

IFAU menar att det är olyckligt att regeringens bedömning inte överensstämmer med Forskningsdatautredningens förslag. Skillnaden mellan regeringens bedömning och motsvarande förslag i Forskningsdatautredningen (SOU 2017:50, s. 150) är att det senare saknar det tredje ordet i regeringens bedömning, alltså det avgörande ordet "inte".

IFAU tillstyrkte Forskningsdatautredningens förslag och finner inte några skäl att ändra sin inställning med anledning av regeringens bedömning.
Regeringen och Forskningsdatautredningen är överens om att forskning av allmänt intresse endast bedrivas med stöd i svensk lag. Det som skiljer är att Forskningsdatautredningen är beredd att tillgodose detta behov genom införandet av en ny lagbestämmelse medan regeringens bedömning (endast) baseras på redan existerande lagar. IFAU saknar en diskussion av skälen till denna begränsning i utkastet till lagrådsremiss. Att en sådan diskussion inte förs är olyckligt mot bakgrund av att regeringen menar att "Flera skäl talar för att det skulle finnas ett behov av en reglering där forskningsuppgiften fastställs för privata forskningsutövare för att göra det möjligt för dem att använda sig av den rättsliga grunden allmänt intresse.". (s. 44-45)

Utifrån tillgänglig information tolkar IFAU det som att privaträttsliga forskningsutförare endast ska kunna åberopa den rättsliga grunden forskning av allmänt intresse om forskningen kräver, och erhåller, tillstånd från en eller flera myndigheter (läs Etikprövningsnämnden). Detta innebär olikheter i förutsättningar för att bedriva forskning som är principiellt problematiska. För IFAU:s del försvåras samverkan med viktiga forskningsaktörer såsom Handelshögskolan och Institutet för näringslivsforskning. IFAU ser också en risk för att arbetsbördan hos de redan hårt belastade Etikprövningsnämnderna kommer att öka ytterligare.

I detta ärende har generaldirektören Olof Åslund beslutat. Ställföreträdande generaldirektören Erik Mellander har varit föredragande.


Publicerad av:

Sara Martinson

Senast uppdaterad:

2018-05-03