Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagandet (SOU 2010:37)

Diarienummer: DNR 83/2010

Remisställare:

Integrations- och jämställdhetsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

 

I slutbetänkandet av Utredningen om samhällsorientering för nyanlända invandrare lämnas två förslag som komplement till de förslag som återfanns i utredningens delbetänkande (SOU 2010:16). Dels föreslås att gruppen invandrare som ska vara berättigade samhällsorientering ökas till att inkludera alla vuxna invandrare som har för avsikt att stanna i landet, dels presenteras olika kanaler som kan användas för att sprida informationen om samhälls-orientering. IFAU valde att avstå från att tillstyrka eller avstyrka utredningens förra förslag, eftersom ämnet ligger utanför vårt huvudsakliga kompetens-område. Detsamma gäller givetvis nu även utredningens slutbetänkande.

Vi hade dock några allmänna reflektioner om delbetänkandet i vårt förra remissvar. Dessa är fortfarande relevanta. Den viktigaste kommentaren var att resonemangen och utgångspunkterna var sunda. Samma sak tycker vi gäller slutbetänkandet – rent principiellt finns till exempel ingen anledning att begränsa samhällsinformationen till att bara gälla vissa invandrare.

Men en farhåga är värd att nämna. Om målgruppen ökar är det rimligt att tro att problemen kommer att öka när samhällsorienteringen ska genomföras i praktiken. Det blir exempelvis ännu svårare att hitta och utbilda lärare och variationerna i tillämpningar kommer sannolikt också bli större. En konsekvens av detta blir, enligt IFAU, att uppföljning och utvärdering bör prioriteras ännu högre. Det blir viktigt att en god strategi för detta utarbetas, att man använder sig av försök och att man ser till att dokumentera arbetet ordentligt. Detta är saker som vi diskuterat i vårt förra remissvar.

I detta ärende har generaldirektören Olof Åslund beslutat. Fil.dr Martin Lundin har varit föredragande.