Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar

Diarienummer: DNR 144/2023

Remisställare:

u.remissvar@regeringskansliet.se
annika.jaremo@regeringskansliet.se

IFAU har läst utredningen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. Vi har utifrån det följande synpunkter:

Antagningssystem och studiedokumentation

IFAU håller med om att ett enhetligt system för antagning till Yrkeshögskolan vore ändamålsenligt (kapitel 4). Det kommer att underlätta ansöknings­processen, ha potential att bidra till fler sökanden och bli mer rättssäkert. IFAU delar också uppfattningen att systemet borde hanteras av en statlig aktör. Däremot har IFAU ingen uppfattning om Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) är en lämplig aktör som har en för ändamålet relevant kompetens.  

I samband med att MYH skapar ett nytt system för studiedokumentation (kapitel 5) vill IFAU betona vikten av att dokumentation och datainsamling görs även med uppföljning och utvärdering i åtanke. Till exempel är dokumentation av både sökande och antagna till utbildningar önskvärt.

Utbildningar

IFAU instämmer i att Yrkeshögskolans utbildningar fortsatt bör vara under ständig prövning för att utbudet ska vara flexibelt i förhållande till arbetsmarknadens behov (kapitel 7). IFAU instämmer även i att MYH bör fortsätta att förenkla ansökningsprocessen för utbildningsanordnare.

IFAU håller med om att det är viktigt att entreprenader inom Yrkeshögskolans verksamhet fortsatt följs upp och kvalitetkontrolleras (kapitel 9, avsnitt 3). IFAU har däremot ingen uppfattning om behovet av att reglera när en utbildning får läggas ut på entreprenad.

IFAU delar bedömningen att det fjärde tekniska året ska vara kvar i gymnasieskolan (kapitel 12). En flytt av det fjärde tekniska året till Yrkeshögskolan kan bidra till ett lägre söktryck till det tekniska programmet på gymnasieskolan och det finns redan möjligheter att anordna liknande utbildningar på Yrkeshögskolan.

Volymökning

IFAU bedömer att argumenten som framförs för en volymökning i Yrkeshögskolan är otillräckliga (kapitel 11). Även om många av Yrkeshögskolans utbildningar verkar ge goda resultat är det oklart om den föreslagna expansionen är det mest effektiva sättet att uppnå de nämnda målen. En utökning av antalet platser på Yrkeshögskolan bör sättas i relation till andra tänkbara satsningar. Möjligheten att fylla utbildningsplatserna inom de områden som bedöms som viktigast för en hållbar omställning bör också beaktas.

 

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat. Martin Söderström och Sara Roman har varit föredragande.