Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer

Diarienummer: DNR 208/2022

Remisställare:

Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se
erica.pettersson@regeringskansliet.se

  • IFAU tillstyrker förslaget att mervärdesskatten för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne ska höjas från 6 procent till 12 procent.

Den reducerade momssats på vissa reparationer som infördes 2016 motiverades i första hand utifrån miljöhänsyn. Det ligger utanför vår expertis att spekulera i eventuella miljöeffekter av momsreduktionen, och vi känner heller inte till någon sådan utvärdering. Vi kommenterar förslagen utifrån forskning om hur momsändringar påverkar arbetsmarknaden samt forskning om hur momsens utformning påverkar effektiviteten i ekonomin.

När momsen på mindre reparationer infördes 2016 reste IFAU invändningar mot förslaget. Vi befarade då att de nya reglerna skulle öka företagens administrativa börda och att sysselsättningseffekterna skulle vara negligerbara. Av samma skäl välkomnar vi nu att skattesatsen höjs, även om vi noterar att även den nya skattesatsen avviker från den generella skattesatsen på 25 procent.

De specialregler vi nu diskuterar rör en mycket begränsad del av ekonomin. På ett mer generellt plan ställer vi oss positiva till ökad enhetlighet i momssystemet, och det finns goda skäl att se över denna del av skattesystemet. Näring till en sådan diskussion kan med fördel hämtas från en färsk forskningsöversikt av konsumtionsbeskattning av Bastani (2022).

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat. Håkan Selin har varit föredragande.

 

Referenser 
Bastani, Spencer (2022) ”Perspektiv på konsumtionsbeskattning” IFAU rapport 2022:10
IFAU remissvar: ”Promemoria om sänkts mervärdesskatt på mindre reparationer” 2016-04-16