Skolverkets föreskrifter och allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete i skolväsendet

Diarienummer: DNR 258/2023

Remisställare:

Skolverket
registrator@skolverket.se 

IFAU har läst Skolverkets förslag med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. Vi har utifrån det följande synpunkter:

  • IFAU anser att Skolverkets förslag om nya råd och föreskrifter har många förtjänster bland annat vad gäller förtydligandet av innehåll och utformning av skolornas kvalitetsarbete.
  • IFAU noterar emellertid att föreskrifterna ställer höga krav på informationsinsamling på skolenhetsnivå samt på huvudmännens databearbetnings- och analyskapacitet.
  • IFAU menar att Skolverket bör tillhandahålla ett gemensamt databehandlings- och analysverktyg till skolor och huvudmän. Ett nationellt analysstöd framstår som mer tids- och resurseffektivt och skulle därmed kunna öka kvalitetsarbetets måluppfyllelse. Risken är annars stor att mindre huvudmän inte mäktar med det omfattande data- och analysarbetet.
  • IFAU noterar att föreskrifterna och råden inte medför en enhetlig utformning av skolors och huvudmäns datainsamling och analyser. IFAU anser att Skollagens målsättning om en likvärdig skola förutsätter att det systematiska kvalitetsarbetet följer en nationell standard. Det skulle dessutom underlätta nationella analyser av skolsystemets utveckling och kvalitet. Inspiration på nationella system för lokal informationsförsörjning kan hämtas från sjukvårdens s.k. kvalitetsregister.
  • IFAU konstaterar att de uppgifter om elever, skolresultat, närvaro (i framtiden), särskilt stöd mm som samlas in nationellt utgör en viktig grund för det systematiska kvalitetsarbetet även på skolnivå. I kombination med den information som omfattas av de föreslagna föreskrifterna (exempelvis bedömingsstöd, studiero etc.) finns goda förutsättningar för att analysera skolornas verksamhet. Det nationella kvalitetsarbetet skulle kunna förbättras avsevärt om lokalt inhämtade uppgifter även sammanställdes nationellt.
  • Det bör vidare noteras att de omfattande skolenkäter som görs av Skolinspektionen också skulle kunna användas i lokalt och nationellt kvalitetsarbete, vilket skulle begränsa uppgiftslämnarbörda och tidsåtgång.


I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat. Anna Sjögren och Björn Öckert har varit föredragande.