Effekten av ökad konkurrens från utlandet på företag och deras anställda

De anställda ökar sin produktivitet när konkurrensen från utlandet ökar, men de får inte högre lön. Ett nytt Working paper från IFAU av Charlotte Paulie från Uppsala universitet studerar hur löneandelen utvecklas.

 

Publicerades: 15 oktober 2021

Rapportförfattaren studerar hur konkurrens från importerade produkter påverkat löneandelen i den svenska tillverkningsindustrin 1997–2016.

Förändringar i löneandelen beror på ökad konkurrens i kombination med fördelningen av produktion mellan företag

I sektorer där konkurrensen från importerade produkter blev större ökade de anställdas produktivitet. Men företagens högre lönsamhet ledde inte till att de anställda fick högre kompensation. Istället minskade den andel av företagens produktionsvärde som utgörs av arbetskostnader, den så kallade löneandelen.

Den ökade konkurrensen ledde även till en omfördelning av produktion mellan företag. Produktiva företag tog en större andel av marknaden. Omfördelningen till mer produktiva företag ledde till att sektorns sammanlagda produktivitet ökade. Men då företag med hög produktivitet också har en lägre löneandel bidrog den här omfördelningen till en minskad löneandel inom sektorn. En mindre andel av produktionsvärdet ges alltså i kompensation till de anställda.

–Jag finner att förändringarna i löneandelen på sektornivå till följd av en ökad konkurrens beror på en kombination av hur konkurrenssituationen påverkar de enskilda företagen, och hur den påverkar fördelningen av produktion mellan dem, säger Charlotte Paulie som skrivit rapporten som en del av sitt avhandlingsarbete.

Jag tolkar det här som tecken på en mer effektiv ekonomi. Företagen blir mer produktiva och mer effektiva företag står för en större del av produktionen, fortsätter Charlotte Paulie. Även om löneandelarna blir mindre låter företagen en del av produktivitetsökningen gå till lägre priser, vilket gynnar konsumenterna och välfärden ökar.

Data och metod

Rapporten baseras på mikrodata på företag i den svenska tillverkningsindustrin 1997–2016, samt internationella data på import och export av produkter. I analysen jämförs löneandelen, produktivitet och arbetskostnader i sektorer som har upplevt en större respektive mindre ökning av konkurrens från importerade produkter.

Kontakt

IFAU Working paper 2021:13 “Labor-Share Dynamics: The Role of Import Competition” är skrivet av Charlotte Paulie vid nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Kontakt via telefon: +46 735083249 eller e-post: charlotte.paulie@nek.uu.se