Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
  • Remissvar 2020-11-11, dnr 126/2020

Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm 

En annan möjlighet till särskilt stöd. Reglering av kommunala resursskolor SOU 2020:43

IFAU har granskat utredningens förslag med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. Vi begränsar därför våra synpunkter till de förslag som berör det.

Sammanfattning

IFAU ställer sig positiv till utredningens förslag att Skolverket i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ges i uppdrag att ta fram stöd för tillämpning av bestämmelserna om tilläggsbelopp.

IFAU håller med om att statistik om resursskolor är central för att möjliggöra uppföljningar och utvärderingar av verksamheten. IFAU tillstyrker därför utredningens förslag.

IFAU delar utredningens bedömning att det är angeläget med mer forskning inom detta område.

Statistik om resursskolor bör samlas in

Det saknas idag tillförlitlig statistik över vilka skolor som har ett mottagande begränsat till elever i behov av särskilt stöd. Utredningen bedömer att uppgiften om huruvida en skola är resursskola eller inte ska vara obligatorisk att lämna till Skolverket.

Behov av forskning

Utredningen konstaterar att det finns behov av forskning som undersöker långsiktiga effekter av att elever i behov av särskilt stöd har varit placerade i särskilda undervisningsgrupper och resursskolor jämfört med att eleverna fått stöd inom det ordinarie sammanhanget under sin skoltid. IFAU håller med om att mer forskning behövs inom detta område, men kan också konstatera att det kan vara svårt att genomföra effektutvärderingar då det rör sig om få elever som deltar i de aktuella verksamheterna. Eftersom verksamheterna riktar sig till elever i behov av särskilt stöd är det också svårt att veta vilken jämförelsegruppen ska vara.

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat. Caroline Hall har varit föredragande.


Publicerad av:

Sara Martinson

Senast uppdaterad:

2020-11-11