Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
  • Remissvar 2020-12-14, dnr 185/2020

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

  • IFAU tillstyrker (med viss tvekan) förslaget att tillfälligt utvidga en nedsättning av arbetsgivaravgifterna till att gälla företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer, samt företag med en anställd som anställer ytterligare en person.

Bakgrund

IFAU avstyrkte ett tidigare förslag i promemorian Fi2020/01009/S1 att permanenta det befintliga stödet till enskilda näringsidkare som anställer en första person. Främst därför att det inte anfördes någon empirisk evidens för att reformen faktiskt skulle nå sitt syfte: att via lägre lönekostnader bidra till en ökad sysselsättning/lägre arbetslöshet. Inte heller i promemorian Fi2020/04277 åberopas empirisk evidens i någon betydande utsträckning för att föreliggande förslag faktiskt kommer att nå sitt syfte.

Svagt stöd för förslaget i empirisk forskning

I de studier som åberopades i förslaget i Fi2020/01009/S1 om att permanenta insatsen, liksom i föreliggande promemoria, är ett resultat att åtgärden för att ge en god sysselsättningseffekt bör vara tillfällig. Detta villkor uppfylls uppenbarligen av föreliggande förslag.

Ett annat resultat är att sänkningarna, för att vara effektiva, bör vara brett riktade (inte enbart till små företag). Detta villkor uppfylls uppenbarligen inte av föreliggande förslag. Till yttermera visso görs heller inget försök att argumentera för att effekten av en tillfällig marginell sysselsättningssubvention är bäst om den riktas till mycket små företag.

Den budgetmässiga kostnaden (intäktsbortfallet) för förslaget kommer rimligen att bli liten eftersom man inte kan förvänta sig några stora volymer av nyanställningar (och därmed små effekter på målen för insatsen). Av detta skäl är IFAU mindre benäget att vara kritiskt till det lagda förslaget. Men vi har svårt att förstå varför man utan argument väljer att begränsa förslaget till att omfatta enbart mycket små företag då ett genomförande sannolikt ger mycket små effekter på sysselsättning/arbetslöshet.

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat. Professor Anders Forslund har varit föredragande.


Publicerad av:

Sara Martinson

Senast uppdaterad:

2020-12-14