Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
  • Remissvar 2017-04-10, dnr 40/2017

Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen
103 33 Stockholm

Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

I detta ärende har generaldirektören Olof Åslund beslutat, ställföreträdande generaldirektör Erik Mellander har varit föredragande.

Promemorian föreslår att fler typer av företag under vissa förutsättningar ska betraktas som enmansföretag och därmed omfattas av sänkt arbetsgivaravgift för den först anställda. IFAU menar att förslaget verkar rimligt i meningen att verksamhetens omfattning snarare än dess juridiska form styr förutsättningarna. I övrigt hänvisar IFAU till tidigare remissvar.

IFAU:s yttrande

IFAU har avgivit ett remissyttrande på den tidigare promemorian, Växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare, (2016-04-25, dnr 63/2016). De synpunkter som framfördes i det yttrandet är tillämpliga även på föreliggande förslag. Här kommenteras endast skillnaden mellan det föreliggande och det tidigare förslaget.

Kommentar rörande skillnaden mellan föreliggande förslag och förslaget i promemorian Växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare

Definitionen av vad som menas med enmansföretag utvidgas i föreliggande förslag från enskilda näringsidkare till handelsbolag med högst två delägare som inte haft någon anställd, samt aktiebolag som haft högst en anställd under förutsättning att denne anställde också var delägare, eller närstående till delägare, i bolaget.

I förslaget påpekas att de föreslagna reglerna innebär att valet av juridisk form för verksamheten får mindre betydelse för bedömningen av om det är ett enmansföretag medan verksamhetens omfattning får större betydelse. Detta menar IFAU är en positiv förändring. En potentiellt motverkande faktor utgörs av de definitions- och mätproblem som förändringen medför. IFAU saknar dock juridisk expertis att kunna bedöma betydelsen av dessa möjliga svårigheter.

Den konkurrensneutralitet mellan företagsformer ifråga om möjligheten till växa-stöd som förslaget medför anser IFAU vara av godo. Vårt tidigare remissvar konstaterade att det är svårt att bedöma effekterna av reformen, men pekade också på att det finns positiva internationella erfarenheter av liknande åtgärder samtidigt som regelverket gör att kostnaden blir begränsad. Med det perspektivet är det positivt att ett relativt stort antal företag (ca 40 000) omfattas av förslaget enligt beräkningarna i promemorian.


Publicerad av:

Monica Fällgren

Senast uppdaterad:

2017-04-24