Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Meddelande 2019-05-13 Förstelärare i matematik –hur utses de, vilka uppdrag ingår och vad blir konsekvenserna?

Förstelärare i matematik har många arbetsuppgifter och kriterierna för tillsättning har delvis varit oklara. Det visar en ny rapport från IFAU skriven av forskare vid Göteborgs universitet samt Högskolan i Borås.

Rapportförfattarna har genomfört två enkäter. En riktad till förstelärare i matematik och en till rektorer som tillsatt förstelärare i matematik.

Oförändrat undervisningsuppdrag och många nya arbetsuppgifter

Förstelärarna uppger att de fått flera nya arbetsuppgifter i och med sitt uppdrag. De utvecklar framförallt undervisningen i matematik på den egna skolan genom att på olika sätt coacha, handleda och leda kollegiala lärprocesser kring matematikundervisning. Många anser att arbetsbelastningen har ökat. 73 procent av de som svarat hade ett oförändrat undervisningsuppdrag och bara 10 procent fick minskad undervisningstid i och med sin förstelärartjänst.

Oklara kriterier för tillsättning

Vilka kriterier som varit avgörande för att identifiera de mest yrkesskickliga lärarna har delvis varit oklart. I urvalet är över 60 procent internrekryterade till förstelärare och det är vanligast att rektorn bedömt lärarens kompetens, ibland i kombination med annan dokumentation. 

–Det är komplext att identifiera yrkesskickliga lärare. Rektorerna betonar att kompetensen och den pedagogiska skickligheten väger tungt, medan lärarna tenderar att lyfta fram social kompetens, handledning och samarbete, säger Catarina Player-Koro som är en av rapportförfattarna.

Förstelärarna och rektorerna menar att förstelärarnas arbete haft positiva konsekvenser för matematikundervisningen, men att den lönespridning reformen fört med sig kan vara problematisk.

–Om arbetet rent konkret lett till ökad måluppfyllelse i matematik är dock inte möjligt att utläsa av resultaten från den här studien, säger Anita Eriksson.

Bakgrund, data och metod

Karriärstegs- eller förstelärarreformen infördes 2013. Särskilt yrkesskickliga lärare skulle få möjlighet att utvecklas inom läraryrket och genom att sprida sin kompetens höja undervisningens kvalitet och elevers prestationer. Förstelärarna får ett lönepåslag med minst 5 000 kr per månad.

Två enkäter har genomförts. En riktad till grundskollärare som fått en tjänst som förstelärare i matematik (588 identifierade lärare varav 326 svarat) och en till rektorer som tillsatt förstelärare i matematik (426 identifierade rektorer, varav 242 svarat). Skolorna är spridda över landet, och både fristående och kommunala skolor ingår. Det sätt som urvalsramen tagits fram gör att resultaten inte är generaliserbara till alla rektorer som rekryterat eller alla som arbetar som förstelärare i matematik.

Kontaktinformation

IFAU-rapport 2019:10 är skriven av Anita Eriksson vid akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, Högskolan i Borås och Catarina Player-Koro vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs Universitet, som också varit projektledare. För mer information kontakta Catarina Player-Koro telefon: 031-7862147. Mail: catarina.player-koro@gu.se

Läs mer


Publicerad av:

Sofia Malmer

Publicerad:

2019-05-10