Hur viktig är jobbstimulansen för olika grupper?

Författare: Johan Vikström, Och

Dnr: 224/2022

Tanken bakom den så kallade jobbstimulansen är att ge mottagare av ekonomiskt bistånd ekonomiska incitament att hitta ett arbete och därigenom nå egen försörjning. Personer som har fått försörjningsstöd i minst 6 månader kvalificerar för jobbstimulansen i maximalt 24 månader. Stimulansen innebär att 25 procent av nettolönen inte ska räknas med vid beräkningen av rätten till ekonomiskt bistånd. Det medför minskade marginaleffekterna för personer som har haft försörjningsstöd.

Det här projektet använder månadsdata över försörjningsstöd och månadsinkomster från SCB för att beskriva hur jobbstimulansen används bland olika grupper. Ett syfte är att beskriva hur viktig jobbstimulansen är för olika grupper och hur det påverkar deras ekonomiska drivkrafter och inkomster. Projektet fokuserar bland annat på försörjningsstöd och inkomster före och efter 6-månadersgränsen samt före och efter 24-månadersgränsen. Det är också relevant att beskriva skillnader mellan olika kommuner. Projektet genomför ingen effektutvärdering.