Effekten av ökade incitament för höga betyg på elevers skolprestation

Författare: Lucas Tilley, Och

Dnr: 25/2020

I detta projekt studeras hur elevers studieprestationer i grundskolan påverkas av incitament att få högre skolbetyg. Det görs genom att analysera en reform som avskaffade närhetsprincipen och införde betygsintagning till gymnasieskolor i Stockholm. Enligt de nya urvalskriterierna skulle grundskoleelevers slutbetyg vara helt avgörande för deras gymnasieplacering. Dessa nya kriterier skapade starkare incitament för elever att anstränga sig och prestera bra i grundskolan men även för grundskolor att sätta högre betyg. Syftet med projektet är att undersöka om det ledde till effekter på grundskolebetyg samt att analysera om eventuella effekter beror på elevers prestation eller skolans betygsättning.