Betygsfördelningen i skolan: Hur påverkas eleverna?

Författare: Iman Dadgar, Och Karin Edmark, Och

Dnr: 255/2016

Det här projektet undersöker hur elever påverkas av vilken rangordning de har i sin årskull i skolan, när det gäller förmågor som är relevanta för hur väl de lyckas väl i skolan. Med andra ord, givet nivån på elevernas absoluta förmågor, hur påverkas eleverna av att vara bäst eller sämst i skolan – eller någonstans däremellan?

Den hypotes som undersöks är således om elevens rangordning i klassen i sig påverkar elevens senare skolresultat, och att den här effekten går utöver direkta effekter av elevens absoluta kunskaper. Den här typen av ”rangordnings-effekter” skiljer sig från effekter av klasskamraternas genomsnittliga förmågor; den typ av ”kamrateffekter” som mycket av den tidigare litteraturen har fokuserat på.

Undersökningen genomförs med hjälp av data över populationen av svenska elever under 1990-talet.