Ett yrke i förändring. En studie av karriärstegsreformen och lärarlönelyftet

Författare: Catarina Player-Koro, Och

Dnr: 179/2018

Studien är en enkätstudie riktad till samtliga av Sveriges legitimerade lärare som syftar till att undersöka vilken betydelse och vilka konsekvenser inrättandet av karriärtjänsterna förstelärare och lektorer (Prop. 2012/13:136) och lärarlönelyftet (SFS 2016:100) har för lärares yrkesroller, relationer lärare emellan och lärares arbetsuppgifter. Reformerna har införts med stora förväntningar om positiva effekter för både läraryrket och för undervisningens kvalité.