Uppföljning av plusjobb

Författare: Linus Liljeberg, Och

Sammanfattning av Rapport 2007:14

I januari 2006 infördes en ny typ av anställningsstöd, så kallade plusjobb. Plusjobb riktar sig till arbetssökande som varit arbetslösa under minst 2 år. Dessa kan få en subventionerad anställning inom offentligt finansierad verk­samhet, i syfte att förbättra deras möjligheter till reguljär sysselsättning. Imple­menteringen av programmet har i huvudsak fungerat väl: majoriteten av för­medlare som arbetat med plusjobb är nöjda med den information de givits och anser att regelverket har kunnat efterföljas. Ca 20 % menar dock att informa­tionen kom för sent inpå programstarten. 8 av 10 plusjobb återfinns inom pri­mär­kommunal sektor. De vanligaste arbetsplatserna är skola, barn- och äldre­omsorg samt inom sjukvården. Plusjobb innebär oftast arbete utöver ordi­narie verksamhet. Individeffekterna av programmet är därför troligen lägre för all­mänt och förstärkt anställningsstöd, men bidrar sannolikt inte till undan­träng­ning av reguljära arbeten i samma grad som dessa program. Plusjobb ger upp­hov till inlåsning under programperioden: i genomsnitt skulle programdel­ta­garna ha varit avregistrerade från förmedlingen ca 28 % av programtiden om de inte hade deltagit i programmet.