Effekter av yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning för deltagare under perioden 2002-04

Författare: Xavier de Luna, Och Anders Forslund, Och Linus Liljeberg, Och

Sammanfattning av Rapport 2008:1

I den här rapporten redovisar vi skattningar som tyder på att den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen haft (mycket) goda effekter för dem som gick in i programmet under perioden 2002–04. Detta gäller i stort sett oberoende av vilken grupp av deltagare, typ av kurs och utfall vi undersökt, även om det finns skillnader i alla dessa dimensioner. Dessa resultat står i skarp kontrast till resultaten i de studier som undersökt effekterna av den svenska arbetsmarknadsutbildningen under 1990-talet, där man endast i undantagsfall fann positiva effekter. Vi hittar inga systematiska skillnader i skattade effekter som beror på hur tidigt under en arbetslöshetsperiod man gått in i programmet. Lågutbildade och personer med ett utomnordiskt födelseland får enligt våra skattningar en större utväxling av programdeltagandet än personer med en starkare ställning på arbetsmarknaden.