Effekter av intensifierade förmedlingsinsatser vid Arbetsförmedlingen – erfarenheter från randomiserade experiment

Författare: Pathric Hägglund, Och

Sammanfattning av Rapport 2009:15

Under 2004 bedrevs ett antal försöksverksamheter på några av landets arbetsförmedlingar med syftet att pröva intensifierade förmedlingsinsatser för grupper av arbetslösa med en särskilt svår arbetsmarknadssituation. I denna rapport analyseras fem av dessa projekt. Projekten genomfördes i Jämtlands, Uppsala och Östergötlands län samt i Skellefteå. Urvalet av deltagare och icke-deltagare gjordes slumpmässigt. Därför kan effekterna av aktiviteterna mätas med mycket stor tillförlitlighet. I rapporten studeras många olika effekter av experimenten. Resultaten är överlag positiva. Samtidigt var urvalen av del­tagare små, vilket innebär att ganska många av de skattade effekterna inte är statistiskt signifikanta. Trots det visar det sig t.ex. att utflödet till arbete ökade signifikant i fyra av fem experiment. I tre av fem experiment finns det också tydliga tecken på att arbetsinkomster och/eller sysselsättningsstatus för­bättrades signifikant under de efterföljande åren. Resultaten visar vidare att en kombination av utökad kontroll av sökbeteendet och jobbsökaraktiviteter genererar ett bättre utfall än enbart utökad kontroll. Sammanfattningsvis tycks alltså intensifierade förmedlingsinsatser vara en effektiv strategi.