Reformerna inom sjukförsäkringen under perioden 2006–2010: Vilka effekter kan vi förvänta oss?

Författare: Pathric Hägglund, Och Peter Skogman Thoursie, Och

Sammanfattning av Rapport 2010:17

Under perioden 2006–2010 genomfördes ett antal reformer inom sjukförsäkringsområdet med syfte att stärka drivkrafterna för arbete. Flera av dessa reformer såsom rehabiliteringskedjan, steglös avräkning och nystartsjobb kan motiveras utifrån teoretisk och empirisk forskning. Andra åtgärder såsom rehabiliterings- och samverkansinsatser har sämre stöd inom forskningen. Jobbskatteavdraget kan ha haft stor betydelse för minskningen av sjukfrånvaron. Arbetsgivarnas kostnadsansvar för sjukfrånvaro är relativt begränsad i jämförelse med många andra länder vilket kan förhindra preventivt arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna. Inget samlat grepp har tagits om de ekonomiska incitament som omger sjukförsäkringen i form av ersättningsvillkoren i de angränsande systemen såsom de kollektivavtalsreglerade ersättningstilläggen och arbetslöshetsförsäkringen. Reformernas tydliga fokus på ökat arbetsutbud reser frågan om den arbetsmarknad som idag står till buds kan erbjuda arbete för personer som varit borta från arbete under flera år. Det är inte uppenbart att dagens tidsbegränsade lönesubventioner är tillräckliga för att erbjuda denna grupp en permanent plats på arbetsmarknaden. Ett av de viktigaste samhällsproblemen att lösa idag är det ökade antalet ungdomar som varje år förtidspensioneras. I denna rapport presenteras en hypotes om att de gymnasiereformer som genomfördes i början på 1990-talet kan ha varit en bidragande orsak till denna negativa utveckling.